Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 1 - Dydd Llun, 12fed Gorffennaf, 2021 14:30

Lleoliad: o bell - trwy Dimau Microsoft

Cyswllt: Gwasanaethau Democrattaid 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 129 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 15 03 21

 

4.

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (ALNET) 2018 pdf eicon PDF 100 KB

Gwahoddwyr:

 

Lindsay Harvey - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd

Cynghorydd Charles Smith - Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio

Nicola Echanis - Pennaeth Addysg a Chefnogaeth i Deuluoedd

Michelle Hatcher - Rheolwr Grwp Cynhwysiant a Gwella Ysgolion

Kate Clarke - Swyddog Arweiniol Tim Cyfathrebu a Pherthnasoedd.

Rachel Garner - Arweinydd ADY Blynyddoed Cynnar, Gwybyddiaeth a Dysgu a NMMC

Kathryn Morgan - Prif Seicolegydd Addysgol

 

John Welch - Arweinydd Strategol ar gyfer Tegwch a Lles - Consortiwm Canolbarth y De

 

Francis Clegg - Prifathro dros dro, Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath

Ryan Davies - Prifathro, Ysgol Brynteg

Christopher Jones - Prifathro, Ysgol Gynradd Llangynwyd

Helen Jones - Headteacher, Ysgol Maesteg

Jonathan Lewis - Prifathro, Ysgol Gynradd Coety

Rhea Quinn - Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, Ysgol Gynradd Blaengarw

Kate Sparkes - Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, Ysgol Gyfun Maesteg

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.