Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 1
Dydd Mercher, 30ain Hydref, 2019 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyndatganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau/ Swyddogion yn unol a darpariaethau’r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

 

3.

Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Ôl-16 ar draws Adroddiad Cam 4 Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 91 KB

Gwahoddedigion:

 

Lindsay Harvey, Cyfarwyddwr CorfforaetholAddysg a Chymorth i Deuluoedd

Cyng Charles Smith, Aelod Cabinet - Addysg ac Adfywio

Nicola Echanis, Pennaeth Addysg a Chymorth Cynnar

Andy Rothwell, Uwch Ymgynghorydd Her, Consortiwm Canolbarth y De

Andrew Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr Cynorthwyol Consortiwm Canolbarth y De

Megan Lambert, Maer Ieuenctid

Dogfennau ychwanegol:

4.

Eitemau Brys pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad ar y Flaenraglen Waith

I ystyriedunrhyweitemau o fusnes y, oherwyddamgylchiadauarbennig y cadeiryddo'rfarn y dylideuhystyriedyn y cyfarfodfel mater o frysynunol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'rRheolauTrefn y Cyngoryn y Cyfansoddiad.