Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 1
Dydd Mercher, 9fed Hydref, 2019 14:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyo’r Cofnodion pdf eicon PDF 97 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 04/06/2019, 08/07/2019 and 23/08/2019

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynllun Gweithredu Ôl-arolwg Ysgol Gynradd Plasnewydd pdf eicon PDF 79 KB

Gwahoddedigion:

 

Lindsay Harvey, Cyfarwyddwr CorfforaetholAddysg a Chymorth i Deuluoedd

Cyng Charles Smith, Aelod Cabinet - Addysg ac Adfywio

Nicola Echanis, Pennaeth Addysg a Chymorth Cynnar

Michelle Hatcher, Rheolwr Grwp Cynhwysiant a Gwella Ysgolion

Andy Rothwell, Uwch Ymgynghorydd Her, Consortiwm Canolbarth y De

Simon Phillips, Ymgynghorydd Her, Consortiwm Canolbarth y De

Andrew Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr Cynorthwyol Consortiwm Canolbarth y De

Eleanor Williams, Prifathro

Andy Harding, Cadeirydd y Llywodraethwyr

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad ar y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Trosolwg a Chraffu - Adborth o gyfarfodydd pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.