Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 1
Dydd Llun, 3ydd Chwefror, 2020 14:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Democratic Services Section

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

3.

Canlyniadau Addysgol pdf eicon PDF 127 KB

Gwahoddedigion:

Lindsay Harvey – Cyfarwyddwr CorfforaetholAddysg a Chymorth i Deuluoedd

Cynghorydd Charles Smith – Aelod Cabinet - Addysg ac Adfywio

Nicola Echanis – Pennaeth Addysg a Chefnogaeth i Deuluoedd

Michelle Hatcher, Rheolwr Gr?p Cynhwysiant a Gwella Ysgolion

Andrew Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr Cynorthwyol Consortiwm Canolbarth y De

Andy Rothwell, Uwch Ymgynghorydd Her, Consortiwm Canolbarth y De

Hannah Castle, Prifathro, Ysgol Gyfun Cynffig - Cadeirydd Fforwm Cyllideb Ysgolion

Neil Clode, Prifathro, Ysgol Gynradd Llangewydd - Is-gadeirydd Fforwm Cyllideb Ysgolion

Andrew Slade, Prifathro, Ysgol Uwchradd Porthcawl - Cadeirydd Cymdeithas Penaethiaid Uwchradd Pen-y-bont ar Ogwr

Kath John, Prifathro, Ysgol Gynradd Brackla - Cadeirydd Ffederasiwn Cynradd Pen-y-bont ar Ogwr

Meurig Jones, Prifathro, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd - Cynrychiolydd Ysgol Ganolig Cymru

Jeremy Evans, Prifathro, Ysgol Heronsbridge - Cynrychiolydd Ysgol Arbennig

Angela Keller, Prifathro, Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath - Cynrychiolydd Ysgol Ffydd

Jeremy Phillips, Prifathro, Ysgol Gynradd Litchard - Cynrychiolydd Ysgol Gynradd

Dogfennau ychwanegol:

4.

Trosolwg a Chraffu - Adborth o Gyfarfodydd pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.