Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 2 - Dydd Iau, 17eg Mehefin, 2021 09:30

Lleoliad: o bell - trwy Dimau Microsoft

Cyswllt: Gwasaneathau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) Archwiliad o Ofal Cartref i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (BCBC) mewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion pdf eicon PDF 126 KB

Gwahoddwyr:

 

Claire Marchant - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Cynghorydd Nicole Burnett - Aelod Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Jackie Davies - Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Carol Owen - Rheolwr Gwasanaeth Darparwyr - Cefnogaeth Cartref/Gwasanaethau Llety

Jane Lewis - Rheolowr Gwasanaethau Gweithredol

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Enwebu Hyrwyddwr Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 90 KB

5.

Enwebiad i Banel Craffu y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus pdf eicon PDF 73 KB

6.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.