Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Testun 2
Dydd Mercher, 3ydd Gorffennaf, 2019 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

84.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

Cofnodion:

Cyng A Davies, Cyng M Jones, Cyng AA Pucella, Cyng T Thomas.

85.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

Cofnodion:

Datganodd y Cyng A Hussain fuddiant personol yn Eitem 3 yr agenda, gan mai ef yw Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Brynawel Rehab.

86.

Diogelu pdf eicon PDF 275 KB

Gwahoddedigion:

 

Susan Cooper - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Cllr Phil White, Aelod Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Jacqueline Davies, Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion;

Laura Kinsey, Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Blant;

Martin Morgans, Pennaeth Gwasanaeth - Perfformiad a Gwasanaethau Partneriaeth,

Elizabeth Walton James, Rheolwr Grwp, Diogelu

Terri Warrilow, Rheolwr Ansawdd a Diogelu Oedolion;

DCI Richie Weber, Heddlu De Cymru    

Louise Mann, Pennaeth Diogelu a Gwarchod y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

Katie Davies, Rheolwr Gwasanaeth Ardal Pen-Y-Bont - Calan DVS

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn gyntaf, estynnodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant groeso i'r cynrychiolwyr o Heddlu De Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a Calan DVS a diolchodd iddynt am eu presenoldeb a chyfraniad yn y cyfarfod.  Yna, cyflwynodd yn fras yr adroddiad Diogelu i'r Pwyllgor, a'i bwrpas oedd diweddaru Aelodau gyda gwybodaeth y gofynnwyd amdani yngl?n â:

·       Diogelu (Oedolion a Phlant);

·       Byrddau Diogelu Rhanbarthol;

·       Polisi Diogelu Corfforaethol Pen-y-bont ar Ogwr;

·       Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant (CSE);

·       Safonau Amddifadu o Ryddid (DOLS);

·       Cam-drin Domestig;

·       Masnachu Pobl a Gwrth-Gaethwasiaeth;

·       Adolygiadau Ymarfer Plant ac Oedolion.

 

Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn amlinellu'r angen i sefydlu Byrddau Diogelu Rhanbarthol ar gyfer plant ac oedolion, a bod Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr newydd gwblhau'r symudiad o Fae'r Gorllewin i Fwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg. 

Aeth y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn ei blaen i ddisgrifio Aelodaeth a llywodraethiant y Bwrdd Diogelu a oedd yn cynnwys cynrychiolaeth o gynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

 

Cyfeiriodd y Cadeirydd at Aelodaeth y Bwrdd, yn yr ystyr fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei dangynrychioli o'i gymharu â'r Cynghorau eraill, yn enwedig gyda Merthyr, gan fod y cynrychiolwyr a ddyrannwyd yn anghymesur â phoblogaeth y Fwrdeistref.  Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant mai drafft yw'r strwythur o fewn y Cynllun Blynyddol a bod yr Aelodaeth yn cynnwys cynrychiolydd o'r maes Addysg ond cytunodd i ystyried ymestyn y gwahoddiad i gynnwys swyddog cyfreithiol.

 

Cwestiynodd Aelod y ffigyrau o fewn y Gofrestr Amddiffyn Plant a holodd a oedd yr holl achosion a gofnodwyd yn newydd neu a oedd plant wedi symud o gr?p oedran i gr?p oedran.   Dilynwyd hyn gydag Aelod yn nodi y dylai'r categorïau ar y gofrestr gynnwys plant rhieni sy'n camddefnyddio alcohol neu sylweddau.  Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant fod y categorïau a ddefnyddir ar y gofrestr yn cael eu pennu gan Lywodraeth Cymru, ond y gellid cyflwyno'r sylwadau a wnaed fel rhan o'r adolygiad parhaus o'r Fframwaith Perfformiad.

 

Wrth gyfeirio at y cynnydd, flwyddyn ar ôl blwyddyn i'r atgyfeiriadau DoLS a'r tebygolrwydd o'r tuedd yn parhau o ganlyniad i boblogaeth gynyddol h?n a chyffredinrwydd dementia, cododd y Pwyllgor bryderon gyda sicrhau arian ac adnoddau ar gyfer y broses yn y dyfodol.  Ymatebodd y Rheolwr Ansawdd a Diogelu Oedolion drwy ddarparu manylion Mesurau Diogelu Amddiffyn Rhyddid a fydd yn cael eu cyflwyno yn ystod gwanwyn 2020, a fydd gobeithio yn symleiddio'r broses, ac o ganlyniad, yn fwy cost-effeithiol i'r Cyngor.  Daeth y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant i'r casgliad, ers cyflwyno DoLS ei fod wedi bod yn faes dan bwysau ariannol a bod y Gyfarwyddiaeth, ar hyn o bryd, yn monitro'r broses ar gyfer ffyrdd mwy effeithlon o weithio.

 

Ar y pwnc o Adolygiadau Ymarfer Oedolion, gofynnodd y Pwyllgor pa wersi a ddysgwyd o'r adolygiad, y cyfeiriwyd ato yn yr adroddiad, a holwyd pa broses gadarn a oedd yn ei lle erbyn hyn o'i  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 86.

87.

Diweddariad ar y Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Adroddodd y Swyddog Craffu ar eitemau i'w hystyried yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 16 Medi 2019 a gofynnodd am gadarnhad o'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y cyfarfod dilynol i'w gynnal ar 10 Hydref 2019. 

 

Penderfynwyd:

Mewn perthynas â'r eitem yngl?n â'r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid sydd wedi ei threfnu ar gyfer 16 Medi 2019, gofynnodd Aelodau am siart strwythur sefydliadol ar gyfer y sefyllfa cyn ac ar ôl ailstrwythuro.

 

88.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

 

Cofnodion:

Dim.