Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 2
Dydd Mercher, 5ed Chwefror, 2020 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Trafnidiaeth rhwng y Cartref a'r Ysgol pdf eicon PDF 174 KB

Gwahoddedigion

Lindsay Harvey, Cyfarwyddwr CorfforaetholAddysg a Chymorth i Deuluoedd

Cyng Charles Smith, Aelod Cabinet - Addysg ac Adfywio

Nicola Echanis, Pennaeth Addysg a Chymorth Cynnar

Mark Shephard – PrifWeithredwr

Robin Davies, Rheolwr Grwp Strategaeth Fusnes a Pherfformiad

Tony Hart, Uwch Swyddog Trafnidiaeth

Jonathan Parsons, Rheolwr Gr?p Gwasanethau Cynllinio a Datblygu

 

4.

Trosolwg a Chraffu - Adborth o Gyfarfodydd pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad ar y Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.