Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 2
Dydd Llun, 16eg Mawrth, 2020 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 69 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 22/1/20 a 5/2/20.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Drawsnewid - Cyflymu cyflymder y newid ar gyfer Gwasanaethau Integredig (APCIS) pdf eicon PDF 929 KB

Gwahoddedigion:

Susan Cooper, Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Cynghorydd

 Phil White, Aelod Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Jacqueline Davies, Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Andrew Thomas, Rheolwr Grwp , Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol

Carmel Donovan, Rheolwr Grwp, Gwasanaethau Cymunedol Integredig - Rhwydweithiau Cymunedol

Michelle King, Rheolwr Grwp, Gwasanaethau Cymunedol Integredig - Adnodd Cymunedol

Heidi Bennett, Prif Weithredwr - BAVO

Kay Harries, Rheolwr Gweithrediadau a Phartneriaethau - BAVO

Anthony Hughes, Pennaeth Swyddfa Rheoli Rhaglen y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

5.

Trosolwg a Craffu - Adborth o Gyfarfodydd pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.