Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 2
Dydd Llun, 16eg Medi, 2019 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datgan Buddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 85 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y  05/06/2019 and 03/07/2019

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Gwasanaeth Troseddwyr Ifanc pdf eicon PDF 97 KB

Gwahoddedegion:

Mark Shephard, Prif Weithredwr

Lindsay Harvey – Cyfarwyddwr CorfforaetholAddysg a Chymorth i Deuluoedd

Cyng Charles Smith – Aelod Cabinet - Addysg ac Adfywio

Susan Cooper - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Nicola Echanis – Pennaeth Addysg a Chymorth Cynnar

Mark Lewis - Rheolwr Grwp Gwaith Integredig a Chymorth i Deuluoedd

Cyng Dhanisha Patel - Aelod Cabinet   Lles a Chenedlaethau Dyfodol

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Trosolwg a Chraffu - Adborth yn sgil Cyfarfodydd pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y Diweddaraf am y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.