Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 3
Dydd Iau, 11eg Gorffennaf, 2019 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrew Rees  Democratic Services Manager

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

3.

Y Diweddaraf am y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Adborth Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Enwebiad i Banel Craffu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus pdf eicon PDF 71 KB

6.

Adroddiad ar Enwebu Hyrwyddwr Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 90 KB

7.

Strategaeth Ynni Ardal Leol Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chynllun Ynni Clyfar pdf eicon PDF 106 KB

Gwahoddedigion:

 

Cyng Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd (yn cynrychioli Cyng Young);

Zak Shell, Pennaeth Gwasanaethau Cymdogaeth;

Michael Jenkins – Arweinydd Tim Datblygu Cynaliadwy

Ieuan Sherwood – Rheolwr Grwp - Economi, Adnoddau Naturiol a Chynaliadwyedd

Denis Richard, Pennaeth Rhaglenni Mawr- Energy Systems Catapult

Paul Smith, Rheolwr Datblygu RhanbartholCymru - Energy Systems Catapult

Dogfennau ychwanegol:

8.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

 

9.

Cadarnhau Cofnodion pdf eicon PDF 100 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 25/02/2019 and 18/03/2019

Dogfennau ychwanegol: