Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Testun 3
Dydd Iau, 17eg Rhagfyr, 2020 09:30

Lleoliad: o bell trwy Skype

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

112.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

Cofnodion:

Dim.

113.

Cadarnhau Cofnodion pdf eicon PDF 60 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 16/11/20

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                      Bod Cofnodion y cyfarfod o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Pwnc 3 dyddiedig 16 Tachwedd 2020, yn cael eu cymeradwyo fel cofnod gwir a chywir.

 

114.

Diweddariad Llafar gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau

 

Gwahoddedigion

Janine Nightingale, Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet Cymunedau

Zak Shell, Pennaeth Gwasanaethau Cymdogaeth

 

 

 

Cofnodion:

Diolchodd yr Aelod Cabinet – Cymunedau i'r Cadeirydd am y gwahoddiad a'r cyfle i ddangos sut yr oedd y Gyfarwyddiaeth Gymunedau wedi gweithredu yn ystod y pandemig. Roedd yn falch o'r ffordd yr oedd y Gyfarwyddiaeth Gymunedau wedi ymateb, rhyngweithio â'r cyhoedd, a gwneud popeth posibl i barhau, gan gydnabod mai hon oedd y Gyfarwyddiaeth fwyaf gweladwy ar draws y Fwrdeistref Sirol gyfan.  Diolchodd i holl staff y Gyfarwyddiaeth, y Cyfarwyddwr ei hun a'r holl Swyddogion am eu hymdrech aruthrol.

 

Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau at ymateb strategol y Gyfarwyddiaeth i'r Pandemig, gan gydnabod y bu’n flwyddyn eithriadol o anodd i bawb, ac y bu’r ymateb gan y tîm yn rhagorol, yn enwedig gyda gofynion Llywodraeth Cymru yn newid yn gyflym.  Dywedodd y dylid cydnabod hefyd, ochr yn ochr â'r ymdrech a wnaed i ymateb i'r pandemig, fod staff hefyd wedi bod yn datblygu busnes fel arfer. 

 

Gwnaeth y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau gyflwyniad i'r Pwyllgor ar effaith Covid-19 ar y Gyfarwyddiaeth a'r ymateb.  Ar ôl hynny, dosbarthwyd y cyflwyniad gan yr Uwch Swyddog Democrataidd – Craffu i'r Aelodau a gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

 

Gofynnwyd y canlynol gan yr Aelodau:

 

Cydnabu Aelod mai Cymunedau oedd fwyaf gweladwy i'r cyhoedd o'r holl Gyfarwyddiaethau a'i bod wedi gwneud yn eithriadol o dda ac y dylid trosglwyddo hyn yn ôl i'r tîm cyfan. Yr un broblem oedd y gallai’r Gyfarwyddiaeth ddioddef o’i llwyddiant ei hun. Dywedodd yr Aelod, mewn sgyrsiau â phobl yn ei ward, fod pethau fel casglu sbwriel, glanhau sbwriel, glanhau strydoedd, ac ati, wedi cael eu cymryd mor ganiataol fel pe bai’n fusnes fel arfer, er bod pethau’n bell o fod yn busnes fel arfer. Ychwanegodd y gallai'r tîm Cyfathrebu efallai gyfleu'r hyn sy'n cael ei wneud ac er y gallai gael ei ystyried yn fusnes fel arfer, roedd angen i'r Gyfarwyddiaeth addasu wrth hefyd ymgymryd â swyddogaethau ychwanegol.

 

Gwerthfawrogwyd sylwadau’r Aelod gan y Pennaeth Gweithrediadau – Gwasanaethau Cymunedol.  Manteisiodd ar y cyfle i ddisgrifio sut roedd y Gyfarwyddiaeth yn parhau i gael ei effeithio gan Covid-19 a gofynnodd i'r Aelodau am eu hamynedd a'u dealltwriaeth.  Esboniodd fod pob adran yn cael ei heffeithio, ac er bod lefelau salwch pobl sy'n gweithio gartref yn dda, roedd gan bob adran weithredol e.e. priffyrdd, gwastraff ac ati, unigolion nad oeddent mewn gwaith oherwydd Covid-19 felly roeddent yn cael trafferth gyda rhifau gweithredol ac roedd hyn yn her wirioneddol, gan fod y niferoedd yn cynyddu.  Esboniodd fod cynllunio'n mynd rhagddo pe bai'n rhaid cymryd camau i atal rhai gwasanaethau ac i sicrhau bod y rhai hanfodol yn dal i fynd. Dywedodd ei fod yn falch iawn o'r timau, gan fod eu hymateb wedi bod yn rhyfeddol, ond roedd llawer o heriau ar draws y bwrdd.

 

Diolchodd Aelod i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau am y cyflwyniad cynhwysfawr iawn ac ychwanegodd ei ddiolch. Dywedodd mai'r hyn oedd yn cael ei weld oedd gwasanaeth, nad oedd yn dangos fawr ddim arwyddion o ddirywiad. Gofynnodd yr Aelod a fyddai'r awdurdod lleol yn gosod  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 114.

115.

Diweddariad ar y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 79 KB

Cofnodion:

Yr Uwch Swyddog Democrataidd - Craffu a gyflwynodd yr adroddiad. Dywedodd y byddai'r Aelodau'n cofio i'r Cyngor gael gwybod y byddai'r Setliad Ariannol Llywodraeth Leol gan Lywodraeth Cymru yn hwyrach na'r disgwyl, ac felly byddai Pwyllgorau Craffu yn ystyried craffu ar y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar ôl i'r Cabinet ystyried y cynigion drafft ar 19 Ionawr, yn hytrach na chylch cyfarfodydd mis Rhagfyr, fel y bwriadwyd yn wreiddiol. 

 

Fel y nodir yn y tabl ym mharagraff 4.1 o'r adroddiad, ac ar ôl cael ei gymeradwyo ym mis Tachwedd, roedd y dyddiadau ar gyfer cyfarfodydd Craffu wedi'u symud i:   

 

20 Ionawr am 10am ar gyfer yr MTFS drafft ar gyfer Addysg a Chymorth i Deuluoedd a’r Gyfarwyddiaeth Cymunedau.

 

21 Ionawr am 10am ar gyfer yr MTFS drafft ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles a Chyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr.

 

Gofynnodd y Cadeirydd am eglurhad y gallai pob Aelod fynd i ddau gyfarfod Cyfunol y Pwyllgorau Craffu ym mis Ionawr.

 

Cadarnhaodd yr Uwch Swyddog Democrataidd – Craffu y byddai Aelodau'r holl Bwyllgorau Craffu yn cael eu gwahodd i'r ddau gyfarfod i graffu ar yr MTFS a chynigion y gyllideb ar draws y portffolios a ddyrennir i bob cyfarfod.  Eglurodd ei fod yn ddull gwahanol eleni oherwydd bod y setliad yn hwyr, i fanteisio i'r eithaf ar y cyfle i graffu yn yr amserlen gywasgedig sydd ar gael, ac i roi cyfle i roi sylwadau ar y gyllideb gyffredinol.  Dywedodd pe na bai'r Aelodau'n gallu bod yn bresennol, bod potensial ar ôl i'r adroddiad gael ei ddosbarthu, i e-bostio cwestiynau a sicrhau eu bod yn cael eu cyflwyno i'r gwahoddedigion, felly nid oedd hyn yn atal Aelodau rhag gofyn cwestiynau.

 

O ran y flaenraglen waith, dywedodd yr Uwch Swyddog Democrataidd – Craffu y gallai Aelodau ddymuno aros tan yr MTFS i nodi eitemau penodol a oedd yn bwysicach nag eraill y gallai Aelodau ddymuno eu harchwilio.  Atgoffodd y Pwyllgor fod cyfle ym mhob cyfarfod i adolygu'r flaenraglen waith.

 

Cydnabu Aelod y byddai materion a fyddai'n codi o ganlyniad i gyfarfodydd MTFS ond, yn dilyn cyflwyniad y Gyfarwyddiaeth Gymunedau, teimlai y byddai'n ddefnyddiol cael diweddariad pellach y flwyddyn nesaf gan y byddai mwy o eglurder ar ôl i'r rhaglen frechu gael ei chyflwyno, er mwyn gallu cynnal trafodaeth am fwrw ymlaen â phethau, ar ôl y pandemig.

 

Atgoffodd yr Uwch Swyddog Democrataidd – Craffu'r Aelodau hefyd y byddai'r pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol yn derbyn adroddiad ar Berfformiad Chwarter 2 yn ei gyfarfod ar 14 Ionawr, ac yn deillio o hynny gallai fod meysydd ffocws yr oedd yr Aelodau am eu hychwanegu at y Flaenraglen Waith.

 

Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau y gallent ymateb i ymgynghoriad Prif Gynllun Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr a fyddai'n dod i ben ar 1 Mawrth 2021.  Cadarnhaodd Aelod ei fod wedi cwblhau'r arolwg ac anogodd yr holl Aelodau i wneud hynny.

 

Ni nodwyd unrhyw eitemau pellach i'w hystyried ar y Flaenraglen Waith ar gyfer gweddill y calendr trefol o gyfarfodydd gan ddefnyddio'r ffurflen y cytunwyd arni, a gellid  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 115.

116.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Dim.