Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Testun 3 - Dydd Llun, 25ain Medi, 2023 16:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

47.

Datgan Buddiannau

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Steven Bletsoe fuddiant rhagfarnus yn Eitem 4 ar yr Agenda, Strategaeth Rhaglen Cymorth Tai (Strategaeth Ddigartrefedd) 2022-2026 fel Rheolwr Gweithrediadau Cymru, ar gyfer y Gymdeithas Landlordiaid Preswyl Cenedlaethol.

48.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 215 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 20 02 23

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                  Cymeradwyo cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu a Throsolwg Pwnc 3 ar 20 Chwefror 2023 yn gofnod gwir a chywir.

49.

Strategaeth Rhaglen Cymorth Tai (Strategaeth Digartrefedd) 2022-2026 pdf eicon PDF 215 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Rhys Goode – Aelod Cabinet dros Dai, Cynllunio ac Adfywio

 

Carys Lord - Pennaeth Cyllid, Perfformiad a Newid

Martin Morgans - Pennaeth Gwasanaeth - Perfformiad a Gwasanaethau Partneriaeth

Ryan Jones – Rheolwr Comisiynu Tai Strategol

 

Debbie Thomas – Pennaeth Polisi a Chyfathreby, Argyfwng Cymru

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Cyflwynodd y Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau yr adroddiad, a'i ddiben oedd diweddaru'r Pwyllgor ar y strategaeth Rhaglen Cymorth Tai (RhCT) (Strategaeth Ddigartrefedd) 2022-2026 ddrafft.

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau a’r Aelodau gan drafod y canlynol gyda’r gwahoddedigion:

 

·       Tai i gyn-filwyr y Lluoedd Arfog, y gwahanol amgylchiadau y gallai cyn-filwr fod ynddynt ac ymwybyddiaeth yr awdurdodau lleol.

·       Yr adroddiad yn dangos yn glir y camau gweithredu’n gryno, gan nodi beth oedd rhai o'r heriau. Aelodau'n ystyried y prif bwyntiau o ran atal cynnar a gwaith amlddisgyblaethol.

·       Sut y byddai cynnydd y cynllun yn cael ei fesur, yr amcanion unigol a pha ddata fyddai'n cael ei ddefnyddio i fesur yr amcanion hynny. 

 

 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd unrhyw gwestiynau pellach i'r Gwahoddedigion, diolchodd i'r Gwahoddedigion am eu presenoldeb a dywedodd y gallent adael y cyfarfod.

 

 

 

PENDERFYNWYD:                            Yn dilyn ystyriaeth fanwl a thrafodaethau gydag Aelodau Cabinet a Swyddogion, gwnaeth y Pwyllgor yr Argymhellion

 canlynol: 

 

 

1.     Cryfhau'r Strategaeth o ran cefnogaeth i gyn-filwyr a phersonél y Lluoedd Arfog.

 

2.     Sicrhau'r effeithiolrwydd mwyaf posibl o'r Strategaeth, adolygu'r amcanion blaenoriaeth strategol i sicrhau eu bod yn rhai Penodol, Mesuradwy, Cyraeddadwy, Perthnasol ac Amserol ac yn cael eu nodi yn y Cynllun Gweithredu a bod yr amserlenni’n cael eu dadansoddi ymhellach yn manylu ar y flwyddyn a'r mis y bwriedir cyflawni pob cam gweithredu, fel y gellir mesur cynnydd yn glir.

3.     Bod y Strategaeth yn cael ei gwneud yn fwy cyfeillgar i ddefnyddwyr ac mor hawdd i'w llywio â phosibl.

a gofynnodd y Pwyllgor: 

 

Am fap llwybr sy'n nodi'r model ymarfer gwaith eang o'r hyn sy'n digwydd pan fydd rhywun yn cyflwyno’n ddigartref, gan gynnwys y camau, yr amserlenni a'r math o wasanaethau a gynigir a, lle bo'n briodol, yr amserlenni cyfartalog ar gyfer ailgartrefu.

50.

Diweddariad ar y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith amlinellol drafft a chroesawodd yr Aelodau bwnc yr adroddiad Cronfa Codi'r Gwastad – Pafiliwn Porthcawl ond roeddent yn teimlo y gallai fod yn fwy effeithiol craffu ar hyn yn gynnar a gofynnwyd a fyddai’r pwnc yn addas ar gyfer sesiwn friffio.

 

PENDERFYNWYD:               Cymeradwyodd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith yn Atodiad A, yn amodol ar ychwanegu'r uchod, nododd y Daflen Gweithredu Argymhellion Monitro yn Atodiad B a nododd y byddai’r Flaenraglen Waith, y Daflen Gweithredu Argymhellion Monitro ac unrhyw ddiweddariadau gan y Pwyllgor yn cael eu hadrodd yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu a Throsolwg Pwnc.

51.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

 

Cofnodion:

Dim.