Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol
Dydd Mercher, 3ydd Ebrill, 2019 10:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

110.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

Cofnodion:

M Shepherd – Prif Weithredwr Dros Dro, y Cyng. T Thomas, y Cyng. T Giffard.

111.

Datganiadau o Fuddiannau

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

Cofnodion:

Datganodd y Cyng. Jon-Paul Blundell fuddiant personol am ei fod yn aelod o Is-gr?p Asedau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Datganodd y Cyng. John Spanswick fuddiant personol am ei fod yn aelod o Banel Trosolwg a Chraffu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Datganodd y Cyng. Carolyn Webster fuddiant personol am ei bod yn aelod Bwrdd ar gyfer yr YMCA.

Datganodd y Cyng. Rod Shaw fuddiant personol am ei fod yn aelod o Banel Trosolwg a Chraffu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ogystal â bod yn aelod o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.

Datganodd y Cyng. Martyn Jones fuddiant personol am ei fod yn Gyfarwyddwr cwmni sydd wedi darparu gwasanaethau ymgynghori proffesiynol i'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.  

112.

Cymeradwyo'r Cofnodion pdf eicon PDF 99 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 11/02/2019

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                

 

Cymeradwyo cofnodion cyfarfod 3 y Pwyllgor Trosolwg ar Bynciau a Chraffu ar 17 Medi 2018 fel cofnod gwir a chywir.

 

113.

Cefnogi cymunedau ym Mhen-y-bont ar Ogwr i fod yn ddiogel ac yn gydlynus pdf eicon PDF 138 KB

Mynychwyr:

Cyng Richard Young - Aelod Cabinet – Cymunedau

Mark Shephard - Prif Weithredwr Dros Dro

Martin Morgans – Pennaeth Perfformiad a Gwasanaethau Partneriaeth

Supt Claire Evans - Heddlu De Cymru

Inspector Cheryl Griffiths - Heddlu De Cymru

Judith Jones - Cydlynydd Partneriaeth

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad i'r Pwyllgor gan y Pennaeth Perfformiad a Gwasanaethau Partnerniaid at ddiben cynnig trosolwg o Flaenoriaethau a Phrosiectau Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr ac adolygu'r cynnydd hyd yma.

 

Hysbyswyd y Pwyllgor y sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr ar 1 Ebrill 2016, yn dilyn cyflwyniad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Yn y cyfarfod ar 27 Mawrth 2017, achubodd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar y cyfle i adolygu trefniadau llywodraethu a blaenoriaethau Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr. Penderfynodd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i wreiddio gweithgareddau Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr i'w weithgareddau asesu a chynllunio ei hun a'i wneud yn is-fwrdd o'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  Mae Deddf Trosedd ac Anrhefn 1998 a deddfwriaeth ddiweddarach yn amlinellu'n glir y cyfrifoldebau dros ddiogelwch cymunedol.

Hysbysodd y Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau y sefydlwyd y Gr?p Strategaeth sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r chwe awdurdod cyfrifol, gan gynnwys:

  • Yr Heddlu
  • Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu
  • Yr Awdurdod Lleol
  • Y Gwasanaeth Tân ac Achub
  • Iechyd
  • Y Gwasanaeth Prawf

 

Disgrifiodd y Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau gyfrifoldebau amrywiol y Gr?p Strategaeth, y gwaith a wnaed ganddo, gan gynnwys meysydd allweddol ychwanegol o waith yn ogystal ag ymateb i faterion diogelwch cymunedol sydd wedi codi.

 

O ran cyllid, hysbyswyd y Pwyllgor fod cyllid bellach wedi'i ganoli i fanteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael iddynt.  Yn y modd hwn, gallai'r Awdurdod fod yn hyderus y byddai modd iddo ystyried materion mewn ffordd gyfannol, lleihau dyblygu a thargedu'r hyn y mae angen ei dargedu.  Fodd bynnag, yn allweddol i hyn oedd adrodd am droseddu, a dyma'r rhesymeg a roddwyd i gyfiawnhau’r ffaith mai Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr a Maesteg oedd y meysydd ffocws ar gyfer peth o waith y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol. Hysbyswyd y Pwyllgor fod y gwaith yn seiliedig ar adroddiadau o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn y ddwy ardal ac er yr oedd yn cydnabod pryderon Aelodau ynghylch cymunedau llai, mwy ynysig, nid oedd tystiolaeth i awgrymu hynny.  Pwysleisiodd y Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau'r pwysigrwydd o adrodd am yr holl droseddau er mwyn i'r Cabinet a'r Bwrdd Rheoli Corfforaethol dargedu a llywio gwaith yn fwy priodol.

 

Mynegodd y Pwyllgor bryderon am leihad cyson yr Awdurdod i ddarpariaeth y Gwasanaeth Ieuenctid, gan ddweud ei fod yn wasanaeth angenrheidiol i gynnig adloniant i bobl ifanc. Bellach, mae'n ymddangos bod dibyniaeth ar grantiau cyllido a'r Trydydd Sector.  Dywedwyd wrth Aelodau y byddai'r Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid yn dychwelyd i Ben-y-bont ar Ogwr dan y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol a fyddai'n darparu llywodraethu addas.  Yn ogystal â hyn, esboniodd cynrychiolwyr Heddlu De Cymru fod ffocws cynyddol ar gyfiawnder adferol a bod yr holl swyddogion yn gymwys i ddarparu datrysiadau yn y gymuned.  Roedd hyn yn cynnwys cydnabyddiaeth gan y troseddwr o'r hyn a wnaed ganddo ac ar adegau, gyda chaniatâd y dioddefwr, ymddiheuro neu drefnu i atgyweirio unrhyw ddifrod a achoswyd.  Roedd hefyd sgôr fatrics a ddefnyddir i bobl ifanc sy'n dod i'r ddalfa a phetai hyn, er enghraifft, yn dramgwydd gyntaf, mae'n bosib y cânt eu hatgyfeirio  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 113.

114.

Diweddariad am y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Craffu adroddiad am y Flaenraglen Waith a oedd yn amlygu adborth o’r cyfarfod diwethaf, y Gweithdy Craffu a oedd wedi'i drefnu ar gyfer y cyfarfod nesaf a'r eitemau Craffu newydd arfaethedig.

 

PENDERFYNWYD:

a)    Cymeradwyodd y Pwyllgor yr adborth o'r cyfarfodydd blaenorol, gan nodi'r ymatebion

b)    Y Pwyllgor:

                        i.         Mewn perthynas â gweithdai Craffu ar y Flaenraglen Waith ar ddod, gofynnodd am gynnal trafodaeth am y posibilrwydd o gynnwys cynrychiolwyr staff eraill o'r Awdurdod mewn cyfarfodydd a thrafodaethau craffu i gael dealltwriaeth ddyfnach o ddarpariaeth gwasanaethau.

                       ii.         Cytunodd i wneud pwnc y "Cynllun Datblygu Lleol" (LDP) yn eitem ar gyfer y cyfarfod ar 26 Mehefin 2019, a'r 'Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol - Hunan-werthusiad' fel eitem wrth gefn.  Mewn perthynas ag eitem yr LDP, gofynnodd Aelodau fod yr adroddiad yn canolbwyntio ar y broses o ddatblygu'r cynllun, gan gynnwys pa ystyriaeth sy'n cael ei rhoi i ofynion gwasanaethau eraill megis Iechyd ac Addysg?  Pa ystyriaeth a roddir i'r effaith ar gymunedau, y MTFS, cyfleoedd cyflogaeth, pwysau ar wasanaethau cyhoeddus a chynaliadwyedd y rhain oll yn y dyfodol? Gofynnodd y Pwyllgor hefyd am wahodd cynrychiolwyr o faes Iechyd a'r Heddlu i'r cyfarfod hwn.

 

c)     Mewn perthynas â Blaenraglen Waith y Pwyllgorau Trosolwg ar Bynciau a Chraffu, penderfynodd y Pwyllgor ar y canlynol:

                        i.         Cytunodd i'r eitemau ychwanegol ar y Flaenraglen Waith;

                       ii.         Cytunodd fod yn rhaid i'r eitem â'r teitl 'Adolygiad o Gerbyd Gorfodi' fod yn fwy nag adroddiad gwybodaeth yn unig, er ei fod o bosib yn rhy fach i fod yn eitem unigol.  Cynigodd y Pwyllgor y dylid ystyried hwn fel rhan o bwnc cysylltiedig arall.  Cytunodd y swyddog craffu i dynnu'r sylwadau yn ôl ac ystyried ble y gellid eu cyfuno ag eitem arall;

                      iii.         Cytunwyd ar y dyraniad canlynol ar gyfer eitemau yn y dyfodol i Bwyllgorau Craffu:

             3 Mehefin 2019 – SOSC 1 – Cyfathrebu ac Ymgysylltu

       5 Mehefin 2019 – SOSC 2 – Adolygiad ADY ôl-16

       12 Mehefin 2019 –SOSC 3 – Gwastraff

 

115.

Amseroedd Arolygon y Cyfarfodydd pdf eicon PDF 75 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

Nododd y Pwyllgor y cynhelir arolwg o amseroedd cyfarfodydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Cyngor a chaiff canlyniad yr arolwg ei adlewyrchu yn y Rhaglen o Gyfarfodydd 2019/2020 i'w hystyried yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor ar 15 Mai 2019.

 

Fodd bynnag, gofynnodd y Pwyllgor a allai'r arolwg gynnwys hyblygrwydd ar gyfer amseroedd eraill megis hanner awr wedi'r awr ac ystyried sylwadau neu awgrymiadau pellach.

 

116.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.