Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol
Dydd Iau, 13eg Chwefror, 2020 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services team 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cynllun Corfforaethol 2018-2022 Wedi’i adolygu ar gyfer 2020-21 pdf eicon PDF 77 KB

 

Gwahoddedigion:

 

Pob Aelod Cabinet a CMB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Monitro’r Gyllideb 2019-20 – Rhagolwg Refeniw Chwarter 3 pdf eicon PDF 188 KB

Gwahoddedigion:

 

Pob Aelod Cabinet a CMB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Strategaeth Gyfalaf o 2020-21 Ymlaen pdf eicon PDF 288 KB

Gwahoddedigion:

 

Cynghorydd Huw David, Arweinydd

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd

Gill Lewis, Pennaeth Cyllid dros dro

Nigel Smith, Rheolwr Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Darparu Gwasanaethau – Ein Gweledigaeth 5 Mlynedd Strategol pdf eicon PDF 84 KB

Gwahoddedigion:

 

Susan Cooper, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Cynghorydd Phil White, Aelod Cabinet – Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Laura Kinsey, Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Blant

Jacqueline Davies, Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Stephen Davies, Rheolwr Rhaglen Newid Busnes

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.