Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol
Dydd Gwener, 24ain Ionawr, 2020 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

3.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

4.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2020-21 to 2023-24 pdf eicon PDF 299 KB

Gwahoddedigion:

 

Pob Cabinet a CMB

Deborah Exton - Dirprwy Bennaeth Cyllid dros dro

Jackie Davies - Pennaeth Gofal Cymdeithasol Oedolion

Zak Shell – Pennaeth Gwasanaethau Cymdogaeth

Martin Morgans - Pennaeth Gwasanaeth Perfformiad a Gwasanaethau Partneriaeth

Dogfennau ychwanegol:

5.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.