Agenda

Cyfarfod cyfun o'r holl bwyllgorau Craffu, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol
Dydd Mercher, 20fed Ionawr, 2021 10:00

Lleoliad: O bell trwy Skype for Business

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

3.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

4.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2021-22 i 2024-25 pdf eicon PDF 304 KB

Addysg a Chymorth i Deuluoedd

 

Gwahoddwyr

 

Cynghorydd Huw David, Arweinydd

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd

Cabinet Cynghorydd Dhanisha Patel - Aelod Cabinet Lles a Chenedlaethau Dyfodol

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio

 

Lindsay Harvey Cyfarwyddwr CorfforaetholAddysg a Chymorth i Deuluoedd

Gill Lewis, Pennaeth Cyllid, Perfformiad a Newid dros dro

Mark Shephard Prif Weithredwr

Kelly Watson Prif SwyddogGwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddio

 

Nicola Echanis – Pennaeth Addysg a Chefnogaeth i Deuluoedd

Deborah Exton Dirprwy Bennaeth Cyllid dros dro

Victoria Adams, Rheolwr CyllidRheoli Cyllidebau: Cymunedau, Addysg a Chymorth i Deuluoedd

 

Hannah Castle, Prifathro, Ysgol Gyfun Cynffig - Cadeirydd Fforwm Cyllideb Ysgolion

Neil Clode, Prifathro, Ysgol Lau Llangewydd - Is-gadeirydd Fforwm Cyllideb Ysgolion

 

 

 

CynrychiolwyrCofrestredig

 

Tim CahalaneEglwys Gatholig Rufeining

Ciaron Jackson – Sector Ysgolion Cynradd

Rev. Canon Edward Evans – Yr Eglwys yng Nghymru

Lynsey Morris – Sector Ysgolion Uwchradd

 

 

CyfarwyddiaethCymunedau

 

Cynghorydd Huw David, Arweinydd

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd

Cabinet Cynghorydd Dhanisha Patel - Aelod Cabinet Lles a Chenedlaethau Dyfodol

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet Cymunedau

 

Gill Lewis, Pennaeth Cyllid, Perfformiad a Newid dros dro

Janine Nightingale Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cymunedau

Mark Shephard Prif Weithredwr

Kelly Watson Prif SwyddogGwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddio

 

Deborah Exton Dirprwy Bennaeth Cyllid dros dro

Zak Shell, Pennaeth Gwasanaethau Cymdogaeth

Victoria Adams, Rheolwr CyllidRheoli Cyllidebau: Cymunedau, Addysg a Chymorth i Deuluoedd

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.