Agenda

Cyngor
Dydd Mercher, 23ain Hydref, 2019 15:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datgan Buddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyo'r Cofnodion pdf eicon PDF 149 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 18/09/2019

 

4.

Derbyn cyhoeddiadau gan:

 (i) Maer (neu’r person sy’n llywyddu)

(ii) Aelodau’r Cabinet

(iii) Prif Weithredwr

 

5.

Derbyn adroddiad yr Arweinydd

6.

Cynigion ar gyfer Cynllun Datblygu Strategol (CDS) ar gyfer Prifddinas-ranbarth Caerdydd pdf eicon PDF 164 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol 2018-19 pdf eicon PDF 86 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Newidiadau Arfaethedig i Strwythur Rheoli'r JNC pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Y Diweddaraf am y Rhaglen Gyfalaf - Chwarter 2 2019-20 pdf eicon PDF 437 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rheoli'r Trysorlys - Adroddiad Hanner Blwyddyn 2019-20 pdf eicon PDF 802 KB

11.

Newid Aelodaeth Pwyllgorau, Rhaglen Gyfarfodydd a Phwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyfun pdf eicon PDF 77 KB

12.

Derbyn y Cwestiwn canlynol gan:

Cynghorydd A Hussain i’r Aelod Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

 

Mae cynnydd wedi bod yn y nifer o blant h?n sydd ag anghenion mwy cymhleth yn mynd i ofal. A all yr Aelod Cabinet roi gwybod i'r Cyngor sawl plentyn o'r fath sydd mewn gofal yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac a allai hefyd roi sylw penodol i'w lleoliad?

13.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.