Agenda

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 24ain Hydref, 2019 14:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman  Democratic Services Section

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

3.

Ymweliadau Safle

I gadarnhau dyddiad dydd Mercher 04/12/2019 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig sy'n codi yn y cyfarfod, neu nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

4.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 100 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 12/09/2019

5.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

6.

Taflen Gwelliant

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

7.

Canllawiau Pwyllgor Datblygiad a Rheoli pdf eicon PDF 81 KB

8.

P/19/466/BCB - Tir At Ysgol Uwch Brynteg, Ffordd Ewenni pdf eicon PDF 320 KB

9.

P/19/550/FUL - Parc Stormy, Stormy Down, Pen Y Bont, CF33 4RS pdf eicon PDF 396 KB

10.

P/19/316/FUL - 1 Teras Williams, Brynmenyn, CF32 9LS pdf eicon PDF 435 KB

11.

P/17/369/RLX - Tir Ar Bwys Ffordd Ffair Ceffyl, Ystad Ddiwydiannol Tredwr, CF31 3YN pdf eicon PDF 301 KB

12.

A/19/20/ADV - Leyshon Flint A'i Feibion, Ffordd Penybont, Penyfai, CF31 4LL pdf eicon PDF 241 KB

13.

P/19/591/FUL - Leyshon Flint A'i Feibion, Ffordd Penybont, Penyfai, CF31 4LL pdf eicon PDF 195 KB

14.

Apeliadau pdf eicon PDF 707 KB

15.

Cynllun Datblygu Lleol Amnewid Pen-y-bont ar Ogwr (CDLl) Safeloedd Ymgeisiol - Adroddiad Asesu Cam 1 pdf eicon PDF 2 MB

16.

Crynodeb o Swyddfa Archwilio Cymru ar Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru pdf eicon PDF 35 KB

17.

Ymgynghoriad y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol pdf eicon PDF 26 KB

18.

Sgrinio Asesiad Effaith Iechyd o'r Amnewidiad LleolStrategaeth a Ffefrir y Cynllun Datblygu (2019) pdf eicon PDF 338 KB

19.

Rhestr Hyfforddiant pdf eicon PDF 4 KB

20.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.