Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 3
Dydd Iau, 14eg Tachwedd, 2019 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Derbyn y Cofnodion pdf eicon PDF 89 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 05/09/2019

4.

Gorfodaeth pdf eicon PDF 134 KB

Gwahoddwyr:

 

Mark Shephard, Prif Weithredwr

Kelly Watson, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol

Cyng Richard Young, Aelod Cabinet – Cymunedau

Zak Shell, Pennaeth Gwasanaethau Cymdogaeth

Kevin Mulcahy, Rheolwr Grwp Gwasanaethau Priffyrdd

Sian Hooper, Rheolwr Gwasanaethau Gwastraff

Rachel Jones, Rheolwr Caffael Corfforaethol

Jason Evans, 3gs Rheolwr Rhanbarthol

Phillip Angel, Arweinydd Tîm Rheoli Traffig a Pharcio

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Trosolwg a Chraffu - Adborth o Gyfarfodydd pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad ar y Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.