Agenda

Combined Meeting of SOSC1 & SOSC2, Pwyllgor Craffu Testun 1
Dydd Llun, 6ed Gorffennaf, 2020 13:30

Lleoliad: o bell trwy Skype for Business

Cyswllt: Democratic Services 

Nodyn: Nodyn: Sylwch: Yn sgil y cyfyngiadau presennol ar deithio, a’r angen i gadw pellter cymdeithasol, ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Yn hytrach, bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd Aelodau'r Pwyllgor a Swyddogion yn mynychu o bell. Bydd y cyfarfod yn cael ei recordio i’w ddarlledu ar wefan y Cyngor ar ol i’r cyfarfod orffen. Os oes gennych unrhyw gwestiwn am hyn, cysylltwch â cabinet_committee@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643147 / 643148. 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

3.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

4.

Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Ôl-16 ar draws Cam 4 Adroddiad Ôl-Ymgynghori Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 290 KB

Gwahoddwyr:

 

Lindsay Harvey – Cyfarwyddwr CorfforaetholAddysg a Chymorth i Deuluoedd

Cynghorydd Charles Smith – Aelod Cabinet - Addysg ac Adfywio

Nicola Echanis – Pennaeth Addysg a Chefnogaeth i Deuluoedd

Michelle Hatcher - Rheolwr Grwp Cynhwysiant a Gwella Ysgolion

Sue Roberts - Rheolwr Gr?p Gwella Ysgolion

Mark Lewis - Rheolwr Gr?p Gwaith Integredig a Chymorth i Deuluoedd

Andy Rothwell - Uwch Ymgynghorydd Her, Consortiwm Canolbarth y De

Andrew Slade - Prifathro, Ysgol Uwchradd Porthcawl - Cadeirydd Cymdeithas Penaethiaid Uwchradd Pen-y-bont ar Ogwr

Hannah Castle - Prifathro, Ysgol Gyfun Cynffig - Cadeirydd Fforwm Cyllideb Ysgolion

Kath John - Prifathro, Ysgol Gynradd Brackla - Cadeirydd Ffederasiwn Cynradd Pen-y-bont ar Ogwr

Meurig Jones - Prifathro, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd - Cynrychiolydd Ysgol Ganolig Cymru

Angela Keller - Prifathro, Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath - Cynrychiolydd Ysgol Ffydd

Jeremy Phillips - Prifathro, Ysgol Gynradd Litchard - Cynrychiolydd Ysgol Gynradd

Lyndon Watkins – Prifathro, Ysgol Santes Fair, CynrychiolyddYsgol Ffydd

Sharon Jayne – Prifathro - , Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr, Cynrychiolydd Ysgol Gymraeg-Ganolig

Cynrychiolwyr Disgyblion Ysgoliion Uwchradd

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygiad Teithio Dysgwyr pdf eicon PDF 136 KB

Gwahoddwyr:

 

Lindsay Harvey – Cyfarwyddwr CorfforaetholAddysg a Chymorth i Deuluoedd

Cynghorydd Charles Smith – Aelod Cabinet - Addysg ac Adfywio

Nicola Echanis – Pennaeth Addysg a Chefnogaeth i Deuluoedd

Michelle Hatcher - Rheolwr Grwp Cynhwysiant a Gwella Ysgolion

Sue Roberts - Rheolwr Gr?p Gwella Ysgolion

Mark Lewis - Rheolwr Gr?p Gwaith Integredig a Chymorth i Deuluoedd

Andy Rothwell - Uwch Ymgynghorydd Her, Consortiwm Canolbarth y De

Andrew Slade - Prifathro, Ysgol Uwchradd Porthcawl - Cadeirydd Cymdeithas Penaethiaid Uwchradd Pen-y-bont ar Ogwr

Hannah Castle - Prifathro, Ysgol Gyfun Cynffig - Cadeirydd Fforwm Cyllideb Ysgolion

Kath John - Prifathro, Ysgol Gynradd Brackla - Cadeirydd Ffederasiwn Cynradd Pen-y-bont ar Ogwr

Meurig Jones - Prifathro, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd - Cynrychiolydd Ysgol Ganolig Cymru

Angela Keller - Prifathro, Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath - Cynrychiolydd Ysgol Ffydd

Jeremy Phillips - Prifathro, Ysgol Gynradd Litchard - Cynrychiolydd Ysgol Gynradd

Lyndon Watkins – Prifathro, Ysgol Santes Fair, CynrychiolyddYsgol Ffydd

Sharon Jayne – Prifathro - , Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr, Cynrychiolydd Ysgol Gymraeg-Ganolig

Cynrychiolwyr Disgyblion Ysgoliion Uwchradd

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.