Agenda a Phenderfyniadau

Cabinet
Dydd Mawrth, 30ain Mehefin, 2020 14:30

Lleoliad: O bell trwy Skype for Business

Cyswllt: Democratic Services 

Nodyn: Nodyn: Sylwch: Yn sgil y cyfyngiadau presennol ar deithio, a’r angen i gadw pellter cymdeithasol, ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Yn hytrach, bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd Aelodau'r Cabinet a Swyddogion yn mynychu o bell. Bydd y cyfarfod yn cael ei recordio i’w ddarlledu ar wefan y Cyngor ar ol i’r cyfarfod orffen. Os oes gennych unrhyw gwestiwn am hyn, cysylltwch â cabinet_committee@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643147 / 643148. 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 128 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 25/02/20 a 10/03/20

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynllunio Adferiad o Effaith Covid-19 pdf eicon PDF 131 KB

5.

Canlyniad Cyllideb Refeniw 2019-20 pdf eicon PDF 692 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Grant Cartrefi Gwag Tasglu'r Cymoedd - Cam 2 pdf eicon PDF 183 KB

7.

Cynllunio Adferiad Economaidd Lleol pdf eicon PDF 126 KB

8.

Rhaglen Ymateb Brys Hinsawdd Sir Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 101 KB

9.

Deddf Rheoli Llifogydd a D?r 2010 - Adroddiad Ymchwilio Llifogydd Blynyddol pdf eicon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Darparu Gwasanaethau Diogelwch Traeth a D?r mewn partneriaeth â Sefydliad Cenedlaethol y Bad Achub (SCBA) pdf eicon PDF 100 KB

11.

Grant Cynhyrchion Hylendid Amsugnol Grant Llywodraeth Cymru pdf eicon PDF 81 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Gofal Cymdeithasol Plant - Trefniadau Mabwysiadu Rhanbarthol: Gwerthuso Opsiynau pdf eicon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Rhaglen Moderneiddio Ysgol Band B - Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig pdf eicon PDF 110 KB

14.

Blaen raglen Waith pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.

 

16.

Gwahardd y Cyhoedd

Nidoedd yr eitemau canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

 

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn y Cabinet yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitemau hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

 

 

17.

Cymeradwyaeth Cofnodion wedi’u Eithrio

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion gwahardd cyfarfod y 25/02/20 a 10/03/20

18.

Grant Cyfalaf ICF Arfaethedig i Linc Cymru