Agenda item

Ysgol Gynradd Cwmfelin - Rhaglen Gyfalaf

Cofnodion:

Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro - Addysg a Chymorth i Deuluoedd a'r Pennaeth Cyllid a’r Swyddog A151 Dros Dro adroddiad ar y cyd.  Diben yr adroddiad oedd ceisio cael cymeradwyaeth y Cyngor i ddiwygio'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2018 i 2028, i gynnwys cyllideb o £165k ar gyfer adeiladu ystafell ddosbarth newydd yn Ysgol Gynradd Cwmfelin. Byddai’r arian yn dod o gronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi, yr ysgol dan sylw a chyllideb y Gyfarwyddiaeth Cymorth i Deuluoedd.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro - Addysg a Chymorth i Deuluoedd, er gwaethaf y ffaith bod staff yn gwneud y defnydd gorau o adeiladau'r ysgol fod maint annigonol yr ystafelloedd ddosbarth yn yr Ysgol yn rhoi pwysau ar gyfleoedd addysgu a dysgu yno. Roedd yr awdurdod lleol wedi cydnabod bod angen mwy o le ar yr Ysgol i gynorthwyo i gyflawni'r cyfnod sylfaen ac ymgymryd ag ymyriadau.

 

Cadarnhaodd fod nifer o awgrymiadau wedi'u hystyried, gyda chynllun yn cael ei ddatblygu o'r diwedd ar gyfer darparu llety sy'n addas ar gyfer grwpiau o 20, sy'n bodloni anghenion yr Ysgol. Felly, cynigiwyd bwrw ymlaen ar sail darparu'r gofod hwn fel adeilad newydd ar ddarn o dir sy'n agos at adeilad y Feithrinfa ar safle'r Ysgol.

 

Byddai'r ddarpariaeth hon yn darparu'r gofod ychwanegol sydd ei angen, a fyddai yn ei dro yn lleihau'r pwysau ar y dosbarthiadau presennol, yn ogystal â chefnogi cyflwyno ymyriadau a gwaith gr?p.

 

Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro - Addysg a Chymorth Teuluol na ragwelir y byddai angen unrhyw le ychwanegol ar gyfer ystafell ddosbarth yn y dyfodol agos, gan fod twf demograffig rhagamcanol yn gymharol isel yn nalgylch yr Ysgol hon. Felly, nid oedd unrhyw gynnig i gynyddu'r nifer derbyn a gyhoeddwyd (PAN) i'r Ysgol o ganlyniad i'r cynnig.

 

Yna cwblhaodd ei gyflwyniad, trwy gynghori ynghylch goblygiadau ariannol yr adroddiad.

 

Dywedodd un Aelod ei fod yn croesawu gwaith a oedd yn cael ei wneud mewn perthynas ag ysgolion o dan y Rhaglen Foderneiddio Ysgolion sydd ar y gweill ar hyn o bryd. Ond dywedodd y byddai hefyd yn croesawu adborth ar ganlyniadau buddsoddiad o'r fath mewn perthynas ag ysgolion rywbryd yn y dyfodol, hy i weld a oes gwelliannau wedi'u gwneud yno.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro - Addysg a Chymorth Teuluol y byddai'n gallu darparu'r wybodaeth hon i'r Aelodau maes o law.

 

Gofynnodd un Aelod am sicrwydd gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro - Addysg a Chymorth i Deuluoedd, fod y buddsoddiad sy'n cael ei ymrwymo i'r Ysgol yn opsiwn synhwyrol, o ystyried yr aildrefnu arfaethedig ar Ysgolion Cwm Llynfi maes o law.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro - Addysg a Chymorth i Deuluoedd fod Adeilad yr Ysgol yn Ysgol Gynradd Cwmfelin yn adeilad categori Cyflwr C, yn rhy fach ac o ansawdd gwael, gydag ystafelloedd cotiau wedi’u lleoli yn yr ystafelloedd dosbarth ac felly roedd angen ei wella er mwyn ei ddwyn i fyny i'r safon ofynnol. Ychwanegodd y byddai diweddariad pellach yn y dyfodol o ran ad-drefnu ysgolion ym Maesteg fel y cyfeiriwyd ato gan yr Aelod.

 

PENDERFYNWYD:                      Bod y Cyngor yn rhoi cymeradwyaeth i ddiwygio'r Rhaglen Gyfalaf i gynnwys cyllideb o £165k i ariannu'r lle ar gyfer ystafelloedd dosbarth sydd i gael ei hadeiladu o’r newydd yn Ysgol Gynradd Cwmfelin, gyda'r arian i ddod o gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd, cyllidebau’r Ysgol a’r Gyfarwyddiaeth Addysg a Chymorth i Deuluoedd.

Dogfennau ategol: