ePetition details

Heol Bryncwils Sarn Park

We the undersigned petition the council to Heol Bryncwils street had a park in the street a few years ago, however this was sadly taken away. I have only lived in the Sarn area for the past 5 or 6 years, however my partner has lived here his entire life and was devastated when the park was removed. Rydym ni, y rhai sydd wedi llofnodi isod, yn cyflwyno’r ddeiseb hon i’r Cyngor ynghylch stryd Heol Bryncwils, lle roedd parc yn y stryd ychydig flynyddoedd yn ôl. Fodd bynnag, yn anffodus, cymerwyd hwn i ffwrdd. Dim ond ers 5 neu 6 mlynedd yr ydw i wedi bod yn byw yn ardal Sarn, ond mae fy mhartner wedi byw yma ar hyd ei oes ac roedd wedi ei dristáu’n fawr pan gafodd y parc ei symud.

My fiancé stated that he has fond memories of the park, as well as a few other people I know. Now having children ourselves, we would like to replace the wasted space into a park for the children again, therefore it will be a great addition to the street and will bring a lot of happiness to the children who currently reside in the street. It currently isn't being used for anything, as far as I am aware. I feel this would be a good space to encourage children to go out and play in a safe space close to their homes, without having the dangers of crossing busy roads and being too far from home. It would be great to see our generation of children enjoy the space the same way the older generation used to.

Dywedodd fy nyweddi fod ganddo atgofion melys am y parc, yn ogystal ag ychydig o bobl eraill yr ydw i'n eu hadnabod. A ninnau bellach â phlant ein hunain, hoffem droi’r llecyn gwastraff yn barc i’r plant eto. Felly byddai’n ychwanegiad gwych i’r stryd ac yn dod â llawer o hapusrwydd i’r plant sy’n byw yn y stryd yn awr. Nid yw'n cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw beth ar hyn o bryd, hyd y gwn i. Rydw i’n teimlo y byddai hwn yn lle da i annog plant i fynd allan i chwarae mewn man diogel yn agos at eu cartrefi, heb y perygl o groesi ffyrdd prysur a bod yn rhy bell o gartref. Byddai’n wych gweld ein cenhedlaeth ni o blant yn mwynhau’r lle yn yr un ffordd ag yr arferai’r genhedlaeth h?n wneud.

Started by: Amy Lancaster

This ePetition ran from 19/05/2023 to 18/08/2023 and has now finished.

15 people signed this ePetition.