Cyfarfodydd, agendâu and chofnodion

Yn yr adran hon gallwch gael mynediad at ystod eang o wybodaeth a dogfennau sy'n ymwneud â phrosesau gwneud penderfyniadau'r Cyngor, cael gwybod am gyfarfodydd a phenderfyniadau'r Cyngor sydd ar ddod a chael manylion am eich cynrychiolwyr gwleidyddol lleol.


Defnyddio'r Iaith Gymraeg

Mae croeso i unrhyw un sy'n mynychu i ddefnyddio'r Gymraeg yn y cyfarfod trwy ddarparu 4 wythnos o rybudd cyn y cyfarfod yr ydych yn dymuno cymryd rhan.


Gwybodaeth ynglyn a cyfarfodydd pwyllgorau

Gwybodaeth ynghylch Cyngor, y Cabinet a chyfarfodydd pwyllgor. Gallwch ddod o hyd i'r agendâu, cofnodion cyfarfodydd blaenorol, yn ogystal ag adroddiadau swyddogion a drafodwyd mewn cyfarfodydd blaenorol. Darperir gwybodaeth hefyd ar ddyddiadau cyfarfodydd y dyfodol, a materion fydd yn cael eu trafod yn y dyfodol.

Cynrychiolwyr etholedig

Manylion ynglyn a Chynghorwyr, AC, AS acASE, sy’n cynrychioli Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen Y Bont ar Ogwr.

Sut i gymryd rhan

Mae hefyd yn bosibl i danysgrifio i ddiweddariadau er mwyn derbyn gwybodaeth drwy e-bost yngl?n â materion penodol a chyfarfodydd pwyllgor.

Cyrff allanol

Manylion cyswllt ar gyfer cynrychiolwyr y cyngor ar gyrff a fforymau allanol sy'n annibynnol gan y cyngor.

I weld dogfennau ar ffurf pdf bydd angen y meddalwedd Adobe Acrobat Reader am ddim i chi.