Agenda

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Gwener, 18fed Mehefin, 2021 14:00

Lleoliad: o bell - trwy Dimau Microsoft

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

Ethol Is-gadeirydd

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

4.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

5.

Cadarnhau Cofnodion pdf eicon PDF 135 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 22/04/21

6.

Cofnod Gweithredu'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu pdf eicon PDF 62 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Archwilio Cymru pdf eicon PDF 269 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Datganiad o Gyfrifon 2020-21 (heb eu harchwilio) pdf eicon PDF 302 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Ffurflen Dreth Harbwr Porthcawl 2020-21 (heb ei harchwilio) pdf eicon PDF 350 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020-21 pdf eicon PDF 355 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol 2020-21 pdf eicon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Strategaeth Archwilio Mewnol Flynyddol a Chynllun Seiliedig ar Risg 2021-22 pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Blaenraglen Waith Diwygiedig 2021-22 pdf eicon PDF 583 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.