Agenda

Panel Apeliadau - Dydd Mawrth, 27ain Ebrill, 2021 10:00

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008

3.

Gwahardd y Cyhoedd

Nidoeddyr eitem canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Pharagraff 12 o Ran 4 o'r Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio). Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn y Panel Apeliadau yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitem hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

4.

Derbyn apêl achwyniad gan gyn-weithiwr Adran Gyllid Prif Gyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr

(Pecynnau cwynion wedi'u dosbarthu o'r blaen)