Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 20fed Mehefin, 2019 14:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

264.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

 

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan yr Aelodau canlynol:-

 

Cynghorydd MJ Kearn

Cynghorydd DRW Lewis

Cynghorydd JE Lewis

Cynghorydd MC Voisey

265.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

 

Cofnodion:

Datganodd yr Uwch Swyddog Rheoli Datblygiadau, Leigh Tuck, fuddiant rhagfarnus yn eitem 8 yr Agenda gan iddo breswylio yn y stryd dan sylw a g?yr am wrthwynebydd i'r cais.

266.

Ymweliadau Safle

I gadarnhau dyddiad dydd Mercher 31/07/2019 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig sy'n codi yn y cyfarfod, neu nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                 Bod y Pwyllgor yn cytuno ar y dyddiad hwnnw, sef dydd Mercher 31 Gorffennaf 2019 ar gyfer yr archwiliadau safle arfaethedig a drafodwyd yn y cyfarfod, neu a adnabuwyd cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

267.

Derbyn y Cofnodion pdf eicon PDF 64 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 09/05/2019 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                  I dderbyn Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygiadau â'r dyddiad 9 Mai 2019 fel cofnod gwir a manwl gywir.

268.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

 

Cofnodion:

Rhif y Cais Safle Gwrthwynebydd Ymgeisydd

 

P/19/166/FUL Bryn y Môr Cyng. JH Tildesley Mr Robert Chichester

                                 Heol Broom                                        

                                 Mawdlam C2J Architects

                               

 

                                                                                              

 

269.

Taflen Ddiwygio pdf eicon PDF 10 KB

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                  Bod y Cadeirydd yn derbyn Taflen Ddiwygio'r Pwyllgor Rheoli Datblygiadau fel eitem frys, yn unol â Rhan 4 (paragraff 4) o Reolau Gweithdrefnol y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i Adroddiad y Pwyllgor er mwyn cymryd i ystyriaeth sylwadau a diwygiadau hwyr y mae angen eu cynnwys.

270.

Canllawiau'r Pwyllgor Rheoli Datblygiadau pdf eicon PDF 81 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                  Nodi'r crynodeb o Ganllawiau'r Pwyllgor Rheoli Datblygiadau a nodwyd yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau.

271.

P/18/635/FUL - Y tu ôl i 23 Nottage Mead, Porthcawl pdf eicon PDF 522 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                    Caniatáu'r cais uchod, yn unol â'r Amodau sydd wedi eu cynnwys yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau:-

 

Cynnig

 

Codi annedd 4 gwely sengl.

272.

P/19/166/FUL - Bryn Y Môr, Heol Broom, Mawdlam pdf eicon PDF 920 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                    Caniatáu'r cais uchod, yn unol â'r Amodau sydd wedi eu cynnwys yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau:-

 

Cynnig

 

Dymchwel yr annedd presennol ac adeiladu annedd i gymryd ei le.

273.

P/19/256/FUL - 2 Bragdy Cottages, Coety pdf eicon PDF 328 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                    Caniatáu'r cais uchod, yn unol â'r Amodau sydd wedi eu cynnwys yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau:-

 

Cynnig

 

Garej ddwbl sengl gyda llofft uwchben.

 

Yn unol â chynnwys yr Amod 3 canlynol.

 

'Dim ond at ddibenion domestig y dylid defnyddio'r garej ac nid at unrhyw ddiben arall o gwbl, gan gynnwys cynnal masnach neu fusnes.'

 

Rheswm: Diogelu cymeriad ac amwynder yr ardal.

274.

Briff Datblygu Cynllunio Safle Siop Fwyd i'r Gogledd o'r Llyn Halen pdf eicon PDF 4 MB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Gr?p, Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu, adroddiad, er mwyn i'r Pwyllgor allu ystyried Briff Datblygu Cynllunio Safle Siop Fwyd, i'r Gogledd o'r Llyn Halen (sydd ynghlwm fel Atodiad 1 i'r adroddiad) ac i gymeradwyo ei gynnwys fel deunydd i'w ystyried wrth benderfynu unrhyw gais cynllunio yn y dyfodol ar gyfer y safle.

 

Cynghorodd yr Uwch Swyddog Adfywio fod y Briff Cynllunio Datblygu yn ystyried y cynnwys ar gyfer ailddatblygu'r safle a chynigodd nifer o baramedrau datblygu ac egwyddorion dylunio, y gellid eu defnyddio i gyfeirio ailddatblygiad y safle.

 

Yna, rhoddodd paragraff 4.2 grynodeb o'r hyn yr oedd y ddogfen yn ei gynnwys, ar ffurf pwyntiau bwled.

 

PENDERFYNWYD:                     Bod y Pwyllgor Rheoli Datblygiadau:

 

(1)        Yn cymeradwyo Briff Datblygu Cynllunio Safle Siop Fwyd i'r Gogledd o'r Llyn Halen, Porthcawl fel Canllawiau Rheoli Datblygiadau, i'w defnyddio fel deunydd i'w ystyried wrth benderfynu unrhyw gais cynllunio yn y dyfodol ar gyfer y safle.

 

Dirprwyo awdurdod i'r Rheolwr Gr?p, Cynllunio a Datblygu, i wneud unrhyw ddiwygiadau ffeithiol a/neu gartograffig angenrheidiol i'r ddogfen a all fod yn ofynnol cyn ei chyhoeddi'n ffurfiol.    

275.

Enwebiadau i Banel Ymweliadau Safle Rheoli Datblygiadau pdf eicon PDF 67 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol, adroddiad yn gofyn i'r Pwyllgor enwebu tri Aelod i ffurfio ei Banel Ymweliadau Safle, i gynnwys Cadeirydd, Is-gadeirydd a thrydydd aelod, yn ogystal ag enwebu aelod wrth gefn i eistedd ar y Panel pe bai unrhyw un o'r tri Aelod Panel a enwebir ddim ar gael.

 

PENDERFYNWYD:                  Bod Panel Ymweliadau Safle'r Pwyllgor Rheoli Datblygiadau yn cynnwys yr aelodau canlynol:-

 

  • Cadeirydd y Pwyllgor
  • Is-gadeirydd y Pwyllgor
  • Cynghorydd C Webster – Trydydd Aelod

Cynghorydd DRW Lewis - Aelod wrth Gefn

276.

Enwebiadau i'r Is-bwyllgor Hawliau Tramwy pdf eicon PDF 69 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol, adroddiad, a'i ddiben oedd gofyn i'r Pwyllgor Rheoli Datblygiadau enwebu a phenodi Aelodau i'r Is-bwyllgor Hawliau Tramwy.

 

Mae cydbwysedd gwleidyddol yr Is-bwyllgor yn seiliedig ar y nifer o Aelodau sydd ganddo, fel a ganlyn:-

 

Llafur - 2 Aelod

       Ceidwadwyr - 1 Aelod

                   Cynghrair/Annibynnol - 1 Aelod

                 Annibynwyr Llynfi - 1 Aelod

     Plaid Cymru - 1 Aelod

 

Cynigwyd hefyd fod aelodaeth yr Is-bwyllgor Hawliau Tramwy yn cynnwys Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Rheoli Datblygiadau.

 

PENDERFYNWYD:                    Bod y Pwyllgor yn penodi'r Aelodau canlynol i'r Pwyllgor Hawliau Tramwy:-

 

                         Cynghorydd G Thomas (Cadeirydd)

                                     Cynghorydd RM Granville (Is-gadeirydd)

  Cynghorydd C Webster

Cynghorydd S Dendy

      Cynghorydd DK Edwards

  Cynghorydd R Stirman

277.

Apeliadau pdf eicon PDF 757 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:          (1) Nodi'r ddwy Apêl a nodwyd yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, y derbyniwyd ers ei adroddiad diwethaf i'r Pwyllgor.

                          

Rhif y Cod Testun yr Apêl

 

C/19/3220905 (1850) Newid anawdurdodedig i ddefnydd o dir i ardal gardd ddomestig, 1 Blackfield Row, Cefn Cribwr.

 

                              (2) Bod yr Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru i benderfynu'r Apêl uchod wedi rhoi cyfarwyddiadau i gywiro'r Hysbysiad Gorfodi, CANIATÁU'R apêl a diddymu'r Hysbysiad Gorfodi (Gweler Atodiad A i'r adroddiad)

 

Rhif y Cod Testun yr Apêl

 

A/19/3220903 (1851) Cynnwys tir i'r gogledd o'r eiddo presennol o fewn y cwrtil domestig, 1 Blackfield Row, Cefn Cribwr.

 

                              (3) Bod yr Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru i benderfynu'r Apêl uchod wedi rhoi cyfarwyddiadau i GANIATÁU'R Apêl (Gweler Atodiad A i'r adroddiad)

 

Rhif y Cod Testun yr Apêl

 

A/19/3221703 (1853) Amlinellu cais am 3 annedd, tir oddi ar Ffordd Convil, Blaengarw.

 

(4)        Bod yr Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru i benderfynu'r Apêl uchod wedi rhoi cyfarwyddiadau i WRTHOD yr Apêl (Gweler Atodiad B i'r adroddiad).

                           

A/19/3221795 (1854) Trawsnewid y becws segur presennol i annedd un gwely, hen Fecws, y tu ôl i 77 Stryd Nolton, Pen-y-bont ar Ogwr.   

 

Bod yr Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru i benderfynu'r apêl uchod wedi rhoi cyfarwyddiadau i WRTHOD yr Apêl (Gweler Atodiad C i'r adroddiad).

278.

Cofnod Hyfforddiant pdf eicon PDF 4 KB

Cofnodion:

Gwnaeth y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau gyflwyno adroddiad a oedd yn amlinellu dyddiadau'r sesiynau hyfforddiant i ddod ar gyfer aelodau fel rhan o Gofnod Hyfforddiant y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:                        Nodi'r adroddiad.      

279.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Dim.