Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 21ain Ionawr, 2021 14:00

Lleoliad: o bell trwy Microsoft Teams ar

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd  Nodyn: Sylwch: Yn sgil yr angen i gadw pellter cymdeithasol, ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei

Media

Eitemau
Rhif Eitem

440.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

 

Cofnodion:

Gwnaed y datganiadau canlynol o fuddiant:-

 

Datganodd y Cynghorydd G Thomas fuddiant rhagfarnus yn eitemau 7 ac 8 ar yr Agenda, P/20/552/RLX a P/20/346/FUL, yn y drefn honno, gan ei fod wedi penderfynu ymlaen llaw ar y ceisiadau hyn. Gadawodd y Cynghorydd Thomas y cyfarfod ar gyfer yr eitemau hyn a daeth yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd RM Granville, i'r Gadair yn ei le.

 

Datganodd y Cynghorydd D Lewis fuddiant personol yn P/20/552/RLX a P/20/346/FUL fel cynrychiolydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar Fwrdd Cadwraethwyr Coity Wallia.

 

Datganodd y Cynghorydd JE Lewis fuddiant personol yn yr un ceisiadau â'r rhai a bennir yn union uchod, fel cynrychiolydd Cyngor Cymuned Sant-y-Brid ar Fwrdd Cadwraethwyr Coity Wallia.

 

441.

Cadarnhau Cofnodion pdf eicon PDF 77 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 10/12/2020

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                        Bod Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygu dyddiedig 10 Rhagfyr 2020, yn cael eu cymeradwyo fel cofnod gwir a chywir.

 

442.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

 

Cofnodion:

Roedd y gwahoddedigion canlynol yn y cyfarfod yn arfer eu hawl i siarad fel siaradwyr cyhoeddus ar y cais a nodwyd isod:-

 

Y Cynghorydd Alex Williams – Aelod Ward – P/20/552/RLX

Lucy Binnie – Asiant yr Ymgeisydd – P/20/552/RLX

 

Darllenodd y Swyddog Cyfreithiol hefyd er budd y Pwyllgor, sylwadau a dderbyniwyd gan Gyngor Cymuned Sant-y-Brid Bach, ar yr un cais cynllunio, yng ngoleuni'r ffaith nad oedd modd i'r Cyngor Cymuned gael ei gynrychioli yn y cyfarfod.

 

443.

Taflen Ddiwygiadau pdf eicon PDF 105 KB

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                          Derbyniodd y Cadeirydd daflen ddiwygiadau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu fel eitem frys yn unol â Rhan 4 (Paragraff 4) o Reolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, a hynny er mwyn ystyried y sylwadau a'r diwygiadau hwyr y mae'n ofynnol eu bodloni.

444.

Canllawiau'r Pwyllgor Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 83 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                          Bod crynodeb o ganllawiau'r Pwyllgor Rheoli Datblygu, fel y'i nodir yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau, yn cael ei nodi.

445.

P/20/552/RLX - Safle South West Wood Products, Heol Llan, Coety, CF35 6BU pdf eicon PDF 501 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                           Bod y cais uchod yn cael ei ohirio, er mwyn caniatáu i ymweliad safle rhithwir ddigwydd ar ffurf fideo o'r safle dan sylw.

 

Cynnig

Amrywio amodau 1 (cynlluniau cymeradwy), 5 (uchder pentyrrau) a 6 (gwaith awdurdodedig) o P/16/659/RLX drwy gyflwyno cynlluniau a geiriad diwygiedig.

 

446.

P/20/553/FUL - Lock Complex, i'r de-ddwyrain o safle South West Wood Products, Heol Llan, Coety CF35 6BU pdf eicon PDF 335 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                           Bod y cais uchod yn cael ei ohirio, er mwyn caniatáu i ymweliad safle rhithwir ddigwydd ar ffurf fideo o'r safle dan sylw.

Cynnig

Defnyddio tir ar gyfer storio pren diwedd oes am gyfnod dros dro o 3 blynedd.

 

447.

P/20/346/FUL - Canolfan Ddosbarthu Ranbarthol Lidl, Ystâd Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3PH pdf eicon PDF 577 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                               Bod y cais uchod yn cael ei ganiatáu, yn ddarostyngedig i'r Amodau a geir yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau.

 

Cynnig

Estyniad i warws a bloc gweinyddu; ymestyn ac ad-drefnu maes parcio, iard wasanaeth a gwaith cysylltiedig.

 

Yn amodol ar ychwanegu'r Amod canlynol pellach at y caniatâd a roddwyd felly: 

 

12. Ni fydd unrhyw waith adeiladu yn digwydd y tu allan i'r amseroedd canlynol:

 

08:00 a 18:00 o'r gloch ar ddydd Llun i ddydd Gwener a 08:30 a 13:00 o'r gloch ar

ddydd Sadwrn; ar ddim un adeg ar ddydd Sul a Gwyliau Banc.

 

Rheswm: Er mwyn diogelu amwynderau meddianwyr yr eiddo preswyl agosaf.

 

448.

Apeliadau pdf eicon PDF 397 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

1.   Bod yr Apeliadau a dderbyniwyd ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor, fel y’u rhestrir yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau, yn cael eu nodi.

2.    Dylid nodi’r Penderfyniadau Apeliadau canlynol, fel y’u nodir yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, a benderfynwyd gan yr Arolygwyr a benodwyd gan Weinidogion Cymru ers yr adroddiad diwethaf i’r Pwyllgor:-

  1. A/20/3258047 (1990) –dymchwel wal gerrig 1.5m o uchder a 2.7m o hyd ar ochr dde'r t?; ffurfio tramwyfa a chroesfan; ailadeiladu wal gerrig ar ochr chwith y t? sy’n 6.29m o hyd a gosod gatiau haearn gyr yn lle gatiau pren:

Tan y Bryn, Stryd Dinam, Nant-y-moel - PENDERFYNIAD – Gwrthod apêl (gweler Atodiad A i'r adroddiad).

 

  1.  E/20/3258043 (1901) - caniatâd ardal gadwraeth i ddymchwel wal gerrig 1.5m o uchder a 2.7m o hyd ar ochr dde'r t?; ffurfio tramwyfa a chroesfan; ailadeiladu wal gerrig ar ochr chwith y t? sy’n 6.29m o hyd a gosod gatiau haearn gyr yn lle gatiau pren:

      Tan y Bryn, Stryd Dinam, Nant-y-moel – PENDERFYNIAD – Gwrthod apêl (gweler Atodiad A i'r adroddiad).

 

  1.  A/20/3259575 (1902) - dymchwel garej bresennol a chodi annedd unllawr dwy ystafell wely

48 Stryd y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr – PENDERFYNIAD – Gwrthod apêl (gweler Atodiad B i'r adroddiad)

 

  1.  X/20/3259517 (1903) - tystysgrif cyfreithlondeb ar gyfer defnydd presennol o'r garej fel salon ewinedd

19 Heol Stradling, Coety – PENDERFYNIAD – Gwrthod apêl (Gweler Atodiad C i'r adroddiad)

 

  1.  A/20/3259511 (1904) - trosi garej/newid defnydd i salon ewinedd:

19 Heol Stradling, Coety – PENDERFYNIAD - Gwrthod apêl (Gweler Atodiad C i'r adroddiad)

 

449.

CCA Cyfleusterau Addysgol a Datblygiad Preswyl pdf eicon PDF 327 KB

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, a'i ddiben oedd rhoi gwybod i'r Aelodau am ganlyniad yr ymarfer ymgynghori ar y ddogfen ddrafft Canllawiau Cynllunio Atodol Cyfleusterau Addysgol a Datblygiad Preswyl; ceisio cytundeb ar gyfer y diwygiadau arfaethedig i'r ddogfen ddrafft a'i mabwysiadu fel CCA i Gynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Dywedodd Arweinydd y Tîm Polisi Cynllunio Strategol fod cyfnod o 6 wythnos o ymgynghori cyhoeddus wedi'i gynnal mewn perthynas â'r uchod, rhwng 21 Chwefror a 3 Ebrill 2020. Hysbysebwyd yr ymgynghoriad gan y dulliau canlynol:

 

·         Rhoddwyd hysbysiadau statudol yn GEM Morgannwgar 27 Chwefror a 5 Mawrth 2020;

·         Roedd y dogfennau ymgynghori ar gael i'w harchwilio gyda ffurflenni cynrychiolaeth wrth ddesg dderbynfa'r Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr;

·         Gosodwyd gwybodaeth am yr ymgynghoriad, gan gynnwys yr holl ddogfennau, ffurflenni cynrychiolaeth a sut i gyflwyno sylwadau ar wefan y Cyngor; ac

·         Anfonwyd copi o'r CCA drafft at tua 300 o ymgyngoreion wedi'u targedu gan gynnwys Cynghorau Cymuned, ymgynghorwyr cynllunio, adeiladwyr tai a chymdeithasau tai a gymerwyd o gronfa ddata'r CDLl.

 

Erbyn diwedd y cyfnod ymgynghori, cadarnhaodd fod saith cynrychiolaeth wedi dod i law ar y CCA drafft. Crynhoir y cynrychiolaethau hyn yn Atodiad 1 i'r adroddiad.

 

Roedd y prif faterion a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad, eglurodd, yn ymwneud â'r cyfiawnhad dros y costau a'r cyfraddau cynnyrch disgyblion a gynhwyswyd yn y CCA drafft a'r effaith ddilynol y byddent yn ei chael ar hyfywedd datblygu. Ar ôl adolygu'r fethodoleg a ddefnyddiwyd ar y pryd, cafodd cyfres o ymatebion rhesymegol i bob un o'r sylwadau eu cynnwys hefyd yn Atodiad 1 (i'r adroddiad.)

 

Dywedodd Arweinydd y Tîm Polisi Cynllunio Strategol wrth yr Aelodau mai'r prif reswm dros ddiweddaru'r CCA a cheisio ei fabwysiadu ar hyn o bryd oedd fel y gellid ei ystyried yn yr arfarniadau hyfywedd y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi gofyn i ddatblygwyr ymgymryd â hwy i gefnogi'r safleoedd y maent yn eu hyrwyddo drwy'r broses safleoedd ymgeisiol. Er nad oedd yr Awdurdod Cynllunio Lleol mewn sefyllfa eto i lunio unrhyw ddyfarniadau pendant, yr arwyddion cychwynnol oedd y gellid darparu'r cyfraniadau a gynhyrchir gan y CCA heb beryglu'r gofynion seilwaith eraill y bydd angen i'r safleoedd eu cyflawni, megis gwelliannau i briffyrdd, darparu mannau agored a thai fforddiadwy.

 

Roedd Atodiad 1 hefyd yn nodi ymateb rhesymegol, penderfyniad awgrymedig a, lle y bo'n briodol, newidiadau arfaethedig i'r CCA, ar gyfer pob cynrychiolaeth a dderbyniwyd.

 

I grynhoi, y prif feysydd newid yn y ddogfen a ddeilliodd o'r ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus oedd:

 

·         Eglurhad y bydd costau adeiladu ysgolion yn cael eu hadolygu'n barhaus ond mai dim ond fel rhan o adolygiad llawn o'r CCA y caiff ei newid;

·         Cadarnhad y bydd costau llety ysgol dros dro yn cael eu pennu fesul achos;

·         Esboniad ynghylch sut y cyfrifwyd bod costau adeiladu adnewyddu ysgol yn 65% o gostau adeiladu ysgol newydd

 

Teimlai Arweinydd y Tîm Polisi Cynllunio Strategol fod natur gymharol fach y gwelliannau arfaethedig yn adlewyrchu faint o waith a aeth i mewn i'r  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 449.

450.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Dim.