Agenda

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli - Dydd Gwener, 10fed Mai, 2024 11:30

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylaiaelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 156 KB

Derbyn cofnodion 04/04/2024 i'w cymeradwyo

4.

Ymweliadau Safle

I gadarnhau dyddiad Dydd Mercher 26/06/2024 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig sy'n codi yn y cyfarfod, neu nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

 

5.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

 

6.

Taflen Gwelliant

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

 

7.

Canllawiau Pwyllgor Datblygiad a Rheoli pdf eicon PDF 155 KB

8.

P/23/699/FUL - Tir i'r gorllewin o Heol Dewi Sant, Bettws, CF32 8TA pdf eicon PDF 2 MB

9.

P/23/753/FUL - 14 Stryd y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AX pdf eicon PDF 640 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

P/24/22/FUL - Pafiliwn Bowls Parc Griffin, Parc Griffin oddi ar y Promenâd Dwyreiniol, Porthcawl, CF36 5TS pdf eicon PDF 650 KB

11.

P/23/380/BCB - Ysgol Bryn Castell, Heol Llan, Abergarw, CF32 9NZ pdf eicon PDF 628 KB

12.

Apeliadau pdf eicon PDF 88 KB

13.

Rhestr Hyfforddiant pdf eicon PDF 11 KB

14.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.