Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 2 - Dydd Llun, 15fed Ebrill, 2024 10:00, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o fuddiant personol a rhagfarnus (os oes rhai) gan Aelodau/Swyddogion yn unol â darpariaethau’r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008 (gan gynnwys datganiadau chwipio)

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 212 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 19/02/24.

 

 

4.

Cynllun Cynaliadwyedd 3 Blynedd i Wella Canlyniadau ar gyfer Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr - Adroddiad ar Gynnydd Blwyddyn 1 - 2023/24 pdf eicon PDF 240 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Jane Gebbie – DirprwyArweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

 

Claire Marchant - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Jacqueline Davies - Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Laura Kinsey - Pennaeth Gofal Cymdeithasol I Blant

David Wright - Dirprwy Bennaeth Gofal Cymdeithasol Plant

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Casgliadau ac Argymhellion

6.

Adroddiad Gwybodaeth am Nodi - Perfformiad Chwarter 3 2023-24 pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Materion Brys

Ystyriedunrhyw eitem(au) o fusnes y mae hysbysiad wedi’i roi yn eu cylch

ynunol â Rhan 4 (paragraff 4) o Reolau Gweithdrefn y Cyngor ac y mae’r sawl sy’n llywyddu’r cyfarfod o’r farn y dylai, oherwydd amgylchiadau arbennig, gael ei drafod yn y cyfarfod fel mater o frys.