Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol
Dydd Llun, 14eg Ionawr, 2019 10:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mr Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

97.

Datganiadau o fuddiant

Derbyndatganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

98.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 95 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 12/12/2018

 

99.

Cynllun Corfforaethol 2018-2022 Adolygiad ar Gyfer 2019-2020 pdf eicon PDF 65 KB

Gwahoddedigon:

 

Holl Aelodau’r Cabinet a Bwrdd Rheoli Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

100.

Monitro Cyllideb 2018-19 - Rhagolwg Chwarter 2 pdf eicon PDF 173 KB

Gwahoddedigon:

 

Holl Aelodau’r Cabinet a Bwrdd Rheoli Corfforaethol

 

Dogfennau ychwanegol:

101.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2019-20 i 2022-23 a'r Broses Ymgynghori ar y Gyllideb Ddrafft pdf eicon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

102.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol:

103.

Perfformiad y Cyngor yn erbyn ei Ymrwymiadau yn Chwarter 2 o 2018-19 (Adroddiad Gwybodaeth) pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

104.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.