Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol
Dydd Llun, 13eg Gorffennaf, 2020 14:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd Yr Angel, Penybont Ar Ogwr CF31 4WB

Cyswllt: Democratic Services 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cadarnhau Cofnodion pdf eicon PDF 90 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion acyfarfod y 20/1/2020, 4/2/2020 a 13/2/2020

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Sefydlu Panel Adfer Trawsbleidiol - Pandemig Covid-19 pdf eicon PDF 98 KB

Gwahoddedigion

 

Mark Shephard – Prif Weithredwr

Cynghorydd HJ David - Arweinydd

 

5.

Y Diweddaraf am y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 103 KB

6.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.