Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol
Dydd Llun, 20fed Ionawr, 2020 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Julie Ellams  Democratic Services Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

2.

Datgan Budd

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 88 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 25/09/2019 a 07/11/2019

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2020-21 i 2023-24 pdf eicon PDF 299 KB

Gwahoddedigion

 

Mark Shephard, Prif Weithredwr

Kelly Watson - Prif SwyddogGwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddio

Martin Morgans - Pennaeth Gwasanaeth - Perfformiad a Gwasanaethau Partneriaeth

Cynghorydd Huw David – Arweinydd

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Cenedlaethau'r Dyfodol a Lles

Gill Lewis – Pennaeth Cyllid dros dro

Christopher Morris, Rheolwr Cyllid - Rheoli Cyllidebau: Gwasanaethau cymdeithasol a Lles / Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gweithdrefn adrodd ar ddigwyddiadau a digwyddiadau a fu bron â digwydd pdf eicon PDF 75 KB

Gwahoddedigion

 

Gill Lewis – Pennaeth Cyllid dros dro

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Perfformiad y Cyngor yn erbyn ei ymrwymiadau yn chwarter 2 2019-20 (adroddiad gwybodaeth) pdf eicon PDF 86 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Enwebu Hyrwyddwr Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 90 KB

8.

Y diweddaraf am y flaenraglen waith pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.