Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol - Dydd Iau, 21ain Mawrth, 2024 10:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 423 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 04/09/23, 17/01/24 a 30/01/24.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Perfformiad Chwarter 3 2023-24 pdf eicon PDF 265 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Huw David - Arweinydd y Cyngor

Cynghorydd Jane Gebbie – Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

Cynghorydd Hywel Williams – Aelod Cabinet dros Gyllid, Adnoddau a Chyfreithiol

Cynghorydd John Spanswick - Aelod Cabinet dros y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd

Cynghorydd Jon-Paul Blundell - Aelod Cabinet dros Addysg

Cynghorydd Neelo Farr – Aelod Cabinet dros Ddiogelwch a Llesiant Cymunedol

Cynghorydd Rhys Goode – Aelod Cabinet dros Dai, Cynllunio ac Adfywio

 

Mark Shephard - Prif Weithredwr

Carys Lord - Pennaeth Cyllid, Tai a Newid

Lindsay Harvey - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd

Claire Marchant - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Janine Nightingale - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau

Kelly Watson - Prif Swyddog, Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio, AD a Pholisi Corfforaethol

 

Alex Rawlin - Rheolwr Polisi Corfforaethol a Materion Cyhoeddus 

Martin Morgans – Pennaeth Gwasanaethau Partneriaeth

 

Kate Pask - Rheolwr Perfformiad Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygiad o'r Cynllun Corfforaethol/Cynllun Cyflawni ar gyfer 2024/25 pdf eicon PDF 373 KB

Gwahoddwyr:

 

Fel 4. uchod.

 

6.

Cynllun Gweithlu Strategol pdf eicon PDF 205 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Hywel Williams – Aelod Cabinet dros Gyllid, Adnoddau a Chyfreithiol

 

Kelly Watson - Prif Swyddog, Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio, AD a Pholisi Corfforaethol

Paul Miles - Rheolwr Gr?pAdnoddau Dynol a Datblygu Trefniadaethol

7.

Casgliadau ac Argymhellion

8.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.