Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 22ain Tachwedd, 2018 14:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

188.

Ymddiheuriadau am fod yn absennol

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

 

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am fod yn absennol gan y Cynghorwyr R Collins, JE Lewis ac Alex Williams

189.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

 

Cofnodion:

Nododd y Cynghorydd C Webster fuddiant personol yn Eitem 8 yr agenda gan ei bod hi’n arfer gwirfoddoli i’r SSAFA.

 

Nododd y Cynghorydd JP Blundell fuddiant personol yn Eitem 10 yr agenda gan ei fod yn aelod o Gyngor Cymuned Trelales.

190.

Ymweliadau Safle

I gadarnhau dyddiad dydd Mercher 02/01/2019 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig sy'n codi yn y cyfarfod, neu nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:       Cadarnhau dydd Mercher 02 Ionawr 2019 ar gyfer unrhyw archwiliadau safle arfaethedig sy’n codi yn ystod y cyfarfod, neu sy’n cael eu pennu gan y Cadeirydd cyn dyddiad cyfarfod nesaf y Pwyllgor.

 

                           Nodyn: Yng ngoleuni’r presenoldeb isel yn ymweliadau safle’r Pwyllgor Rheoli Datblygu, anogodd y Cadeirydd holl aelodau’r pwyllgor i wneud pob ymdrech i fod yn bresennol mewn cyfarfodydd o’r fath, gan y byddai hyn yn helpu aelodau i ddeall y safle yn well a fydd yn eu helpu mewn unrhyw ddadl sy’n dilyn y cais pan gaiff ei ystyried ymhellach yng nghyfarfod y pwyllgor.

191.

Cymeradwyo’r Cofnodion pdf eicon PDF 68 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 11/10/2018 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:       Cymeradwyo Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygu a gynhaliwyd ar 11 Hydref 2018 fel cofnod gwir a chywir.

192.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

 

Cofnodion:

Nid oedd siaradwyr cyhoeddus.

193.

Taflen Ddiwygio pdf eicon PDF 15 KB

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:       Bod y Cadeirydd yn derbyn Taflen Ddiwygio’r Pwyllgor Rheoli Datblygu fel eitem frys, yn unol â Rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i’r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i Adroddiad y Pwyllgor, er mwyn ystyried sylwadau hwyr a diwygiadau y mae angen eu cynnwys.

194.

Canllawiau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 72 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:       Nodi crynodeb o Ganllawiau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu fel y nodir yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau.

195.

P/18/711/Ful – Adeilad Morwrol, Cosy Corner, Porthcawl pdf eicon PDF 565 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:         (1)  O ystyried y cais canlynol, bydd yr ymgeisydd yn ymrwymo i gytundeb adran 106 i:

 

(a)   Ddarparu cyfraniad ariannol o £8,000 i ariannu newid i orchmynion traffig cyfreithiol ar driongl parcio’r Rhodfa.

 

Cynnig

Defnydd cymysg o ganolfan forwrol sy’n cynnwys prif adeilad, caffi/bistro/bar gwin / micro-fragdy, swyddfeydd ystafell werdd, mannau allanol, mannau llwytho a dadlwytho, amffitheatr/awditoriwm, cabanau cadét môr dros dro / cabanau symudol y swyddfa adeiladu a byrddau hysbysu dros dro arfaethedig a gwaith cysylltiedig

 

                                 (2)  Bod y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau yn cael pwerau dirprwyedig i gyhoeddi hysbysiad o benderfyniad sy’n rhoi caniatâd ar gyfer y datblygiad uchod, yn amodol ar yr Amodau a gynhwysir yn ei adroddiad.

196.

P/18/518/Ful - Plot 65 Ffordd Deri Duffryn, Pencoed pdf eicon PDF 885 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:       Bod y cais canlynol yn cael ei ganiatáu yn amodol ar yr amodau a nodir yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau.

 

Cynnig

Math o d? annedd wedi’i ddiwygio.

197.

P/18/564/Out - Gardd Broadlands House, Heol Blandy, Broadlands pdf eicon PDF 279 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:       (1)   O ystyried y cais canlynol, bydd yr ymgeisydd yn ymrwymo i gytundeb adran 106 i:

 

(a)   Ddarparu cyfraniad ariannol o £3,117 at ddarparu offer chwarae plant a chyfleusterau chwaraeon y tu allan.

 

Cynnig

Datblygiad preswyl ar gyfer 3 annedd wedi’u hadeiladu o’r newydd.

 

                               (2)   Bod y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau yn cael pwerau dirprwyedig i gyhoeddi hysbysiad o benderfyniad sy’n rhoi caniatâd ar gyfer y datblygiad uchod, yn amodol ar yr Amodau a gynhwysir yn ei adroddiad.

198.

Apeliadau pdf eicon PDF 320 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:     (1) Nodi’r Apeliadau fel y manylir arnynt yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, ers ei adroddiad diwethaf i’r Pwyllgor.

 

                               (2) Bod yr Arolygydd a benodir gan Weinidogion Cymru i ddod i benderfyniad ynghylch yr Apeliadau canlynol wedi dweud eu bod yn cael eu gwrthod:-

 

Rhif Cod                   Pwnc yr Apeliadau

D/18/3212252 (1839)  Codi ffens uchel 1.8m ar y wal derfyn i ochr eiddo 43 T? Gwyn Drive Pen-y-bont ar Ogwr

 

 

A/18/3207624 (1836)   Cais amlinellol ar gyfer annedd dau lawr yn gysylltiedig â 15 Elm Crescent Pen-y-bont ar Ogwr

 

 

(3)  Nodi bod yr apelydd wedi tynnu’r apêl ganlynol yn ôl.

 

Rhif Cod                      Pwnc yr Apêl 

X/18/3202858              Tystysgrif cyfreithlondeb ar gyfer defnydd presennol o dir ac adeiladau fel canolfan nwyeiddio (defnyddio dosbarth b2) Ystad Ddiwydiannol Newton Down, Tythegston Court.

 

199.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol (APR) 2017-2018 pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Datblygu Gr?p adroddiad ar Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2018 (APR), a gwblhawyd a’i anfon ymlaen i Lywodraeth Cymru, a’i gyflwyno gerbron yr Aelodau er gwybodaeth.

 

Roedd yr adroddiad yn ymdrin â’r cyfnod rhwng 1 Ebrill i 31 Mawrth 2018.

 

Dywedodd er bod nifer y staff cynllunio wedi lleihau bron i hanner yn ystod y blynyddoedd diwethaf, roedd nifer y ceisiadau cynllunio, yn arbennig yng nghyswllt cynlluniau mawr, wedi cynyddu ychydig. Tynnwyd sylw at rai o bwyntiau allweddol yr APR yn 3.4 yr adroddiad.

 

Esboniodd hefyd, o ran lefelau boddhad cwsmeriaid, fod 2018 yn adlewyrchu bod y ganran wedi gostwng i 50% o 74% (yn 2015). Roedd yn credu bod hyn yn cael ei briodoli i’r gyfradd ymateb isel o 14%. Darparwyd rhagor o fanylion am y ffigurau hyn yn yr adroddiad APR llawn, a atodwyd yn Atodiad 1 yr adroddiad cwmpasu.

 

Cwblhaodd y Rheolwr Datblygu Gr?p ei gyflwyniad, drwy hysbysu bod y tîm yn ystyried ffyrdd o wella ei brosesau ymgysylltu â chwsmeriaid gyda’r bwriad o edrych ar ffyrdd o wella cyfraddau boddhad yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD:                    Nodi’r adroddiad.

200.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2018 (AMR) ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol 2006-2021 pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

Darparodd y Rheolwr Datblygu Gr?p adroddiad ar ganfyddiadau Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2018 (Atodiad 1 i’r adroddiad). Nododd mai nod yr AMR yw asesu i ba raddau mae Strategaeth a Pholisïau’r Cynllun Datblygu Lleol yn cael eu cyflawni. 

 

Drwy gefndir, dywedodd fod gan y Cyngor rwymedigaeth statudol i lunio AMR. Roedd yn rhaid cyflwyno AMR 2018 i Lywodraeth Cymru cyn 31 Hydref 2018, a chyrhaeddwyd y targed hwn oherwydd iddo gael ei gyflwyno ar 30 Hydref 2018.

 

Aeth yn ei flaen i nodi mai prif nod yr AMR yw asesu i ba raddau y mae Strategaeth a Pholisïau’r Cynllun Datblygu Lleol yn cael eu cyflawni. Roedd gan yr AMR ddwy rôl sylfaenol, yn gyntaf, ystyried p’un ai a yw’r polisïau a nodwyd yn y broses fonitro yn cael eu gweithredu’n llwyddiannus, ac yn ail, ystyried y Cynllun yn ei gyfanrwydd yn erbyn yr holl wybodaeth a gasglwyd i benderfynu a oes angen adolygiad cyflawn neu rannol o’r Cynllun.

 

Amlinellodd adran nesaf yr adroddiad bod perfformiad y Cynllun Datblygu Lleol yn cael ei fonitro drwy gyfres o nodau a dangosyddion fel yr esboniwyd ym mharagraff 3.4 yr adroddiad.

 

Cadarnhaodd baragraff 4.3 yr adroddiad ar ffurf pwyntiau bwled, fod Rheoliadau’r Cynllun Datblygu Lleol a Llawlyfr y Cynllun Datblygu Lleol yn nodi beth y mae’n rhaid i’r AMR ei gynnwys, tra’r oedd paragraff 4.4. yn nodi bod trosolwg o Ddata Monitro’r Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer pedwerydd cyfnod yr AMR yn rhoi cipolwg diddorol o’r broses o weithredu’r Cynllun Datblygu Lleol dros y 12 mis diwethaf. Nodwyd manylion canfyddiadau allweddol y rhain yn rhan hon yr adroddiad.   

 

Aeth y Rheolwr Datblygu Gr?p yn ei flaen i gadarnhau bod Cynllun Datblygu Lleol newydd eisoes ar y gweill.

 

Cwblhaodd ei gyflwyniad drwy rannu Casgliadau a Goblygiadau Ariannol yr adroddiad ag aelodau.

 

Yn olaf, atebodd gwestiynau gan yr Aelodau.

 

PENDERFYNWYD:          Nodi’r adroddiad.

201.

Log Hyfforddiant pdf eicon PDF 6 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:         Cymeradwyo’r dyddiadau ar gyfer y sesiynau hyfforddi Rheoli Datblygu fel y nodir yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau ar gyfer y misoedd nesaf ar faterion allweddol yng nghyswllt meysydd cynllunio gwasanaeth penodol ac ati.

202.

Eitemau brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Dim.